ข้อมูลผู้สมัคร

ปี พ.ศ. : 2564
วันที่สมัคร*:
จังหวัดที่ลงสมัคร *:
เลือกสนามกีฬา* :
ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร  
เลขที่บัตรประชาชน*:
เพศ*:
ชื่อ*:
นามสกุล*:
วันเดือนปีเกิด*:
เบอร์โทรศัพท์ :
น้ำหนัก*:
ส่วนสูง*:
ที่อยู่ปัจจุบัน  
บ้านเลขที่ :
หมู่ :
ตรอก/ซอย :
ถนน :
จังหวัด :
อำเภอ/เขต :
ตำบล/แขวง :
ข้อมูลผู้ปกครอง  
ชื่อผู้ปกครอง*:
นามสกุลผู้ปกครอง*:
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง*:
สถานศึกษาปัจจุบัน  
ชื่อโรงเรียน :
ระดับชั้น :
ที่อยู่สถานศึกษา :

เบอร์โทรสถานศึกษา :
แนบเอกสารการสมัคร  

รูปถ่าย* :

[JPG, PNG]

สำเนาสูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน * :

[JPG, PNG]

   
   
ลบ ชนิดกีฬา เวลา รอบ หมายเหตุ