พิมพ์รายงาน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หมายเลข
ปีที่เรียน
ชื่อกีฬา
สถานที่
รอบ
วัน
เวลา
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียน  คน