รายการ เทควันโด ฟินเวท หญิง น้ำหนักไม่เกิน 42 ก.ก. คู่ที่ 32 คู่ที่ 32 รอบชิงชนะเลิศ
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   มณฑาทิพย์ฮอลล์ UD town (ส่วนหน้า)
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ศิตานัน ชูเลิศ เขตการแข่งขันที่ 1 ปทุมธานี
1 กมลชนก สีเคน เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330