รายงานผลการแข่งขันจำนวนผู้ออกกำลังกาย 10 อันดับ

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 05.00 - 19.00 น.
 
   
อันดับที่ จังหวัด เขต จำนวนประชากร (คน) จำนวนผู้ออกกำลังกาย (คน) ร้อยละ
1  เชียงใหม่ 5 1,678,284  1,637,467  97.57 
2  นครศรีธรรมราช 8 1,548,028  1,507,542  97.38 
3  ชัยภูมิ 3 1,137,049  955,294  84.02 
4  นครราชสีมา 3 2,620,517  2,021,292  77.13 
5  ระนอง 8 177,089  122,386  69.11 
6  ร้อยเอ็ด 3 1,308,318  897,965  68.64 
7  สุโขทัย 6 602,460  412,360  68.45 
8  สตูล 9 312,673  209,751  67.08 
9  ศรีสะเกษ 3 1,465,213  973,012  66.41 
10  สงขลา 9 1,401,303  915,971  65.37 
อันดับที่ เขต ร้อยละ
1563.51 
2360.80 
3859.33 
4448.35 
5945.42 
6643.23 
7239.95 
8135.53 
9727.06 
10100.03 
 รวม  79  จังหวัด  คิดเป็น 44.39
 จำนวนผู้ออกกำลังกายทั้งหมด 28,908,384 คน 
 จำนวนประชากรทั้งหมด 65,126,797 คน 
 
รายงานผลโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ข้อมูลจำนวนประชากร อ้างอิงจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558