โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564
"ร้อนนี้มีกีฬาสร้างแรงบันดาลใจ"

ตารางชนิดกีฬาที่เปิดสอน วัน เวลา และสถานที่
ลำดับ
ปี
ชื่อกีฬา
จำกัดช่วงอายุ
วันที่
รอบ
เวลา
เปิดรับ(คน)
สถานที่