ข้อมูลผู้สมัคร

ปี พ.ศ. : 2560    
วันที่สมัคร*:    
ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร      
เลขที่บัตรประชาชน*: เพศ*: ชาย   หญิง
ชื่อ*: นามสกุล*:
วันเดือนปีเกิด*: เบอร์โทรศัพท์ :
น้ำหนัก: ส่วนสูง:
ที่อยู่ปัจจุบัน      
บ้านเลขที่ : หมู่ :
ตรอก/ซอย : ถนน :
จังหวัด : อำเภอ :
ตำบล :    
สถานศึกษาปัจจุบัน      
ชื่อโรงเรียน :
ระดับชั้น : ที่อยู่สถานศึกษา :

เบอร์โทรสถานศึกษา :    
แนบเอกสารการสมัคร      

รูปถ่าย :

[jpg,gif,bmp,pdf]

   

สำเนาสูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้าน :

[jpg,gif,bmp,pdf]

   

ใบรับรองแพทย์(เฉพาะผู้สมัครว่ายน้ำ) :

[jpg,gif,bmp,pdf]

   
       
       
ลบ ชนิดกีฬา เวลา รอบ หมายเหตุ