ผลการแข่งขันประจำวันที่ 4 มีนาคม 2556

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 'เมืองแพร่เกมส์' ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดแพร่ มีผลการแข่งขันดังนี้

     

    

    

บอคเซีย ณ โรงยิมส์แฝด สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประเภทบุคคล BC1 รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง ดวงพร เดชโฮม (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น), เงิน รุจิธรรม ประเสริฐศรี (รร.ศรีสังวาลย์), ทองแดง ปัญจพล รุ่งเรืองศิล (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด)

ประเภทบุคคล BC2 รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง พงศกร คงรอด (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด), เงิน กัณฑ์พัตน์ แจ่มกระจ่าง (รร.ศรีสังวาลย์), ทองแดง เหมือนตะวัน จิวานนท์ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) กับ ภาณุพงศ์ ทิพย์มณี (รร.ศรีสังวาลย์)

ประเภทบุคคล OPEN รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง ภาณุพงศ์ ทิพย์มณี (รร.ศรีสังวาลย์), เงิน พงศกร คงรอด (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด), ทองแดง วาสนา รบแคล้ว (รร.ประชาบดี)

ประเภททีม BC1+BC2 รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (ปัญจพล รุ่งเรืองศิล, พงศกร คงรอด, เหมือนตะวัน จิวานนท์), เงิน รร.ประชาบดี, ทองแดง รร.ศรีสังวาลย์

ประเภทบุคคล BC1 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง ศิวากร ทีลา (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด), เงิน เจริญศักดิ์ แจ่มแจ้ง (ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบุรี), ทองแดง พิชัย คำทวี (รร.ประชาบดี)

ประเภทบุคคล BC2 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง บุญเทพ เพ็ชรดี (รร.ศรีสังวาลย์), เงิน ณัฐวุฒิ แก้วสมนึก (รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่), ทองแดง สายชล เหมฤดี (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) กับ พวงพิลา ห้าวหาญ (รร.ประชาบดี)

ประเภทบุคคล BC4 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง เฉลิมพล ตันบุตร (รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่), เงิน ปวีณา สุขศรีทอง (รร.ศรีสังวาลย์)

ประเภทบุคคล OPEN หรือ BC5 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง เฉลิมพล ตันบุตร (รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่), เงิน บุญเทพ เพ็ชรดี (รร.ศรีสังวาลย์), ทองแดง วิทวัส สีเต่า (ศรีสังวาลย์ขอนแก่น)

ประเภททีม BC1+BC2 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง รร.ศรีสังวาลย์ (บุญเทพ เพ็ชรดี, อรธันยา ยุรศักดิ์พงศ์, เจริญศักดิ์ แจ่มแจ้ง), เงิน รร.ประชาบดี, ทองแดง สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด

 

                เปตอง ณ สนามเปตอง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วจังหวัดแพร่

                ชายคู่ กลุ่มพิการทางปัญญา รุ่นอายุ 10-16 ปี

                ทอง มงคล วงศ์วัชรัตน์ กับ เทวรินทร์ พันธ์วิทยโชค (รร.ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล), เงิน ณัฐพงษ์ อินทรโยธา กับ วิทยา เรียบร้อย (รร.ชุมพรปัญญานุกูล), ทองแดง จิรายุทธ์ สอนทรัพย์ กับ โอม ... (รร.ระยองปัญญานุกูล) และ กิตติพงษ์ ฝักฝาย กับ อภินันท์ จุระเตา (รร.แพร่ปัญญานุกูล)

                ชายคู่ กลุ่มพิการทางปัญญา รุ่นอายุ 17-25 ปี

                ทอง อนุชา อาสาสมัคร กับ อุดร ดอนสิงห์ (รร.พิษณุโลกปัญญานุกูล), เงิน กฤษฎา ปุณี กับ สามารถ ตายัน (รร.แพร่ปัญญานุกูล), ทองแดง เอกสิทธิ์ บุญสมัย กับ จักรชัย ท้ายเมือง (รร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) และ จิโรจน์ สังข์ฉิม กับ สุภัทร แตงเพ็ชร (รร.ชุมพรปัญญานุกูล)

                หญิงคู่ กลุ่มพิการทางปัญญา รุ่นอายุ 10-16 ปี

                ทอง กัลยา เมืองโคตร กับ จารุวรรณ ทองเลิศ (รร.อุบลปัญญานุกูล), เงิน สุวรรณษา เอี่ยมสนิท กับ สุกัญญา อินทาทุม (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา), ทองแดง วันดี  เทพทอง กับ กาญจนา จันทร์จีน (รร.ภูเก็ตปัญญานุกูล) และ ชมัยพร มะลิวัลย์ กับ วิมล ศรีสองเมือง (รร.ชุมพรปัญญานุกูล)

                หญิงคู่ กลุ่มพิการทางปัญญา รุ่นอายุ 17-25 ปี

                ทอง ศรีนวล แซ่เล่า กับ อรจิรา อุดกำ (รร.เชียงรายปัญญานุกูล), เงิน กุลธิดา เกียงวัว กับ ราตรี มะลาด (รร.อุบลปัญญานุกูล), ทองแดง กัณฐิกา ทับเครือบ กับ สาวิตรี คำใจ (รร.พิษณุโลกปัญญานุกูล) และ ญานิสา สอดศรีจันทร์ กับ ภาวิณี ออมสิน (รร.นครราชสีมาปัญญานุกูล)

                ชายคู่ ยืนแข่งขัน รุ่นอายุ 10-16 ปี

                ทอง อาเขต บัวดอกตูม กับ ธนวัฒน์ แข่งขัน (รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่), เงิน เกียรติศักดิ์ ปัจจัย กับ นนทนันท์ โสละหาน (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น), ทองแดง ชาย หาญศรีหา กับ กัลยา เขียวไสว (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด)

                ชายคู่ กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 10-16 ปี

                ทอง วัชรกร ไชอยู่ กับ พิพัฒน์พงษ์ ศรีมงคลงาม (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์), เงิน อนุวัฒน์ ด้วงกลาง กับ จิรายุทธ์ สาโรจน์ (รร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี), ทองแดง ยสินทร์ โชคเสริมอุดม กับ อนาวิน การรุ่งเรือง (รร.โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ) และ เมธี อิฏฐวรมงคล กับ นิกร มีศีล (รร.โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์)

                ชายคู่ กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 17-25 ปี

                ทอง ธนาวุฒิ จันทร์รุ่งรัศมี กับ เจษฎา กลิ่นหอม (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์), เงิน สมโภชน์ ทุมทอง กับ อนุวัฒ บรรเทา (รร.นครราชสีมาปัญญานุกูล), ทองแดง กานต์ จินะปิ่น กับ สิทธิโชค เพ็งสว่าง (รร.แพร่ปัญญานุกูล) และ ธนาธิป พฤกษากุลทล กับ กุลณัฐ รอดเทศ (รร.พิษณุโลกปัญญานุกูล)

                หญิงคู่ กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 10-16 ปี

                ทอง นราทิพย์ ถาดผดุง กับ ภรณ์ฉัตร ทองงอก (รร.โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี), เงิน อรอนงค์ พลภักดี กับ ณัฐวดี แป้นดวงเนตร (รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์), ทองแดง พัชรีวัลย์ ภู่วรรณ กับ ฤทัยวรรณ เหมือนวงศ์ (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) และ ณัฐสุดา ปาโผ กับ พิมพ์ชนก คุ้มเนตร (รร.แพร่ปัญญานุกูล)

                หญิงคู่ กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 17-25 ปี

                ทอง กันติกา เรืองวะดี กับ สุภาพักตร์ เพ็งพูล (รร.พิษณุโลกปัญญานุกูล), เงิน สุทธิดา ผิวสา กับ ศิวภัทร ฉัตรสูงเนิน (รร.โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ), ทองแดง นงลักษณ์ สุทธิศักดิ์ กับ ณิชาภัทร วิไลกรวด (รร.นครราชสีมาปัญญานุกูล) และ หมีคุ้ง มาเยอะ กับ วรรณิศา อินทร์คำแก้ว (รร.แพร่ปัญญานุกูล)

 

                เทเบิลเทนนิส ณ สนาม โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน

ชายคู่ กลุ่มพิการทางหู อายุ 17-25 ปี เอกสิทธิ์ หาญเตชะ กับ กิตติพงศ์ กาวิน (รร.แพร่ปัญญานุกูล) ชนะ ณัฐวุฒิ ชูจินดา กับ อนุสรณ์ ทองเรือง (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) 3-0 เกม (11-4, 11-5, 11-3)

ทอง รร.แพร่ปัญญานุกูล (เอกสิทธิ์ หาญเตชะ กับ กิตติพงศ์ กาวิน ), เงิน รร.โสตศึกษาเทพรัตน์ (ณัฐวุฒิ ชูจินดา กับ อนุสรณ์ ทองเรือง), ทองแดง รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร (ชวกร กสิใจ กับ ณัฐพล พุทธวงค์) และ รร.โสตศึกษาปานเลิศ (สุขสันต์ อัษดา กับ พงษ์สิทธิ์ นุชรอด)

ชายคู่ กลุ่มพิการทางหู อายุ 10-16 ปี สิทธิชัย บุญประกอบ กับ ไวยวิทย์ บุญประกอบ (รร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) ชนะ ชัยยุทธ เพ็งพิศ กับ เดชาวัต อ่วมเกตุ (รร.โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) 3-0 เกม (13-11, 14-12, 11-4)

ทอง รร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สิทธิชัย บุญประกอบ กับ ไวยวิทย์ บุญประกอบ), เงิน รร.โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม (ชัยยุทธ เพ็งพิศ กับ เดชาวัต อ่วมเกตุ), ทองแดง รร.โสตศึกษาอุดร (ภูวดล บุญโสม กับ กมล อุ่นใจ) และ รร.โสตศึกษานนทบุรี (สราวุธ แก่นวงษ์ กับ อนุชา ศิลาภักดิ์)

 

                วอลเลย์บอล ณ รร.สูงเม่นชนูปถัมภ์ (แข่งแบบพบกันหมด)

หญิง รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น, เงิน รร.โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

หญิง รุ่น 17-25 ปี

ทอง รร.โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

กรีฑา

กระโดดไกล หญิง กลุ่มพิการทางตา F11 อายุ 17-25 ปี

ทอง  เจนจิรา ปัญญาทิพย์ (รร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 2.61 ม., เงิน เบญจวรรณ เพ็ญวิจิตร (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 2.05 ม.

กระโดดไกล หญิง กลุ่มพิการทางตา F12 อายุ 17-25 ปี

ทอง สุพัตรา แสงฉึ่ง (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 2.76 ม.

พุ่งแหลน ชาย กลุ่มพิการทางตา F11 อายุ 17-25 ปี 

ทอง เรวัติ วงศ์บุญชัยเลิศ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 22.71 ม., เงิน ไพรวุฒิ ธูปนิ่ม (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 13.8 ม., ทองแดง พรชัย จาดมี (ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด) สถิติ 6.8 ม.

พุ่งแหลน ชาย กลุ่มพิการทางตา F12 อายุ 17-25 ปี

ทอง ทองใส พิลา (รร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 26.58 ม., เงิน เกชา อินทร์นาง (รร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สิถิติ 19.2 ม., ทองแดง ธีรพงษ์ ใจพรม (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 15.27 ม.

พุ่งแหลน ชาย กลุ่มพิการทางตา F13 อายุ 17-25 ปี

ทอง สุนัย พิลา (รร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 24.48 ม., เงิน ลักษพล ศรีสวัสดิ์ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 10.41 ม., ทองแดง ลักษพร ศรีสวัสดิ์ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 9.47 ม.

พุ่งแหลน ชาย กลุ่มพิการทางหู อายุ 17-25 ปี

ทอง อภิสาร สนองผัน (รร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 35.39 ม., เงิน วัฒนา ปึงอุดม (รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 35.17 ม., ทองแดง ประสิทธิ์ ดวงนาค (รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 32.42 ม.

กระโดดไกล หญิง กลุ่มพิการทางปัญญา F20 อายุ 17-25 ปี

ทอง อรวรรณ แซ่ลี (รร.น่านปัญญานุกูล) สถิติ 4.33 ม., เงิน ณัฐพร ต๊ะพินะ (รร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 3.73 ม., ทองแดง มนันชญา นามพิชัย (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 3.67 ม.

ทุ่มน้ำหนัก ชาย กลุ่มพิการทางหู อายุ 10-16 ปี

ทอง นภดล จงจิตร (รร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) สถิติ 9.76 ม., เงิน วัชระ บุรีวัน (รร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 9.19 ม., ทองแดง จตุพล จันทร์แพงดี (รร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 8.76 ม.

กระโดดไกล ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา F20 อายุ 10-16 ปี

ทอง สันติ คำเทพ (รร.น่านปัญญานุกูล) สถิติ 4.47 ม., เงิน ชลาธิป กอบแก้ว (รร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 4.38 ม., ทองแดง ธรรมนูญ อุ่นฟอง (รร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 4.28 ม.

วีลแชร์ทุ่มน้ำหนัก หญิง กลุ่ม F56 อายุ 10-16 ปี

ทอง มุกรวี ปิ่นทอง (รร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 3.72 ม., เงิน สรัลชนา เขียมสันเทียะ (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 2.96 ม.

วีลแชร์ทุ่มน้ำหนัก หญิง กลุ่ม F57 อายุ 10-16 ปี

ทอง บังอร แสนแมน (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 3.07 ม.

กระโดดไกล ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา F20 อายุ 17-25 ปี

ทอง พิชิต พรรณชัย (รร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 5.31 ม., เงิน สันติ เอี่ยมแจง (รร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 5.13 ม., ทองแดง วสันชัย สีหาวัตร (รร.โสตศึกษาเพชรบูรณ์) สถิติ 4.67 ม.

วีลแชร์ทุ่มน้ำหนัก ชาย กลุ่ม F56 อายุ 10-16 ปี

ทอง วรชัย พำนัก (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 2.94 ม.

วีลแชร์ 200 ม. ชาย T53 อายุ 10-16 ปี

ทอง กระษาปณ์ เจริญสุข (รร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 44.46 วิ., เงิน เกียรติศักดิ์ ทรัพย์เจริญ (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 49.55 วิ.

วีลแชร์ 200 ม. ชาย T54 อายุ 10-16 ปี

ทอง เอกพงษ์ แจ่มกมล (รร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 37.99 วิ., เงิน เจษฏากร อู่ขำ (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 39.44 วิ., ทองแดง ธีรเดช กลางมณี (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 46.81 วิ.

วิ่ง 200 ม. หญิง พิการแขนขา T45-T46 อายุ 17-25 ปี

ทอง โศภิษฐ์ กำเนิดเพชร (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 35.48 วิ.

วิ่ง 200 ม. ชาย พิการแขนขา T45-T46 อายุ 10-16 ปี

ทอง ณัฐพงษ์ แซ่ว่าง (รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่) สถิติ 53.37 วิ.

วิ่ง 200 ม. หญิง พิการทางหู อายุ 10-16 ปี

ทอง สุภาวดี ชัยชนะ (รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 29.51 วิ., เงิน ศิรินันท์ สีเชียงสา (รร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 29.52 วิ., ทองแดง ขนิษฐา ทองดี (รร.โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 31.2 วิ.

วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางหู อายุ 10-16 ปี

ทอง วุฒิชัย เซ่งรักษา (รร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) สถิติ 25.28 วิ., เงิน บัญชา วรรณรัตน์ (รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น) สถิติ 25.41 วิ., ทองแดง เรืองศักดิ์ สุขลอย (รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 26.02 วิ.

วิ่ง 200 ม. หญิง พิการทางหู อายุ 17-25 ปี

ทอง วาสนา โอฐน้อย (รร.โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 29.2 วิ., เงิน ไอลดา มาลา (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 29.34 วิ., ทองแดง ศิโรธร ตันหงษ์ (รร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา) สถิติ 29.9 วิ.

วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางหู อายุ 17-25 ปี

ทอง อานนท์ ไพนุชิต (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 24.09 วิ., เงิน ฉัตรชัย บุตรราช (รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น) สถิติ 24.29 วิ., ทองแดง สุรเชษฐ์ สวัสดี (รร.โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 24.35 วิ.

วิ่ง 200 ม. หญิง พิการทางตา T13 อายุ 10-16 ปี

ทอง ปราณี แซ่เฮ้อ (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 36.34 วิ., เงิน สุทากานต์ สุวรรณมหาวงค์ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 39.78 วิ., ทองแดง อรอุมา โลหะสาร (รร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ)) สถิติ 40.58 วิ.

วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางตา T13 อายุ 10-16 ปี

ทอง จักรวาล เปรมฤดีชัยศักดิ์ (รร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 26.25 วิ., เงิน กานต์ แล่แพ่ง (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 28.33 วิ., ทองแดง อรรถพล วงษ์ชัยยา (รร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 35.24 วิ.

วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางตา T12 อายุ 17-25 ปี

ทอง โหลจิ่ง แซ่จ๋าว (รร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 27.3 วิ., เงิน ณัฐฐาพล รุ่งศิริเอกวัฒน์ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 29.51 วิ., ทองแดง ธนวัตน์ รุ่งน้อย (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 32.59 วิ.

วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางตา T13 อายุ 17-25 ปี

                ทอง อภิชา ดาทอง (รร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 28.43 วิ.

วิ่ง 200 ม. หญิง พิการทางตา T11 อายุ 10-16 ปี

ทอง ศิริรัตน์ เรียงรายวิลาศคีรี (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 36.66 วิ., เงิน วัชราภรณ์ ตั้มขุนหิ้ม (รร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ)) สถิติ 36.7 วิ., ทองแดง อรพิน เพ็งนุ่ม (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 37.18 วิ.

วิ่ง 200 ม. หญิง พิการทางตา T12 อายุ 10-16 ปี

ทอง ขนิษฐา นุสนธรา (รร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ)) สถิติ 34.62 วิ., เงิน พรพรรษา สุวรรณมหาวงค์ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 35.09 วิ., ทองแดง ธาริณี ปรีเปรม (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 37.02 วิ.

วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางตา T11 อายุ 10-16 ปี

ทอง ศักดิ์สิทธิ์ จันต๊ะ (รร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 29.11 วิ., เงิน วีระพงษ์ บัวสิน (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 34.52 วิ., ทองแดง สิทธิโชค ประโลหิต (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 38.3 วิ.

วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางตา T12 อายุ 10-16 ปี

ทอง พุฒิพงศ์ อ่องรัก (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 33.64 วิ., เงิน ธีรวัฒน์ อินทะสร้อย (รร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ)) สถิติ 34.36 วิ., ทองแดง วุฒิพงษ์ ศิริป๋า (รร.ธรรมมิกวิทยา) สถิติ 34.55 วิ.

วิ่ง 200 ม. หญิง พิการทางตา T11 อายุ 17-25 ปี

ทอง เจนจิรา ปัญญาทิพย์ (รร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 37.38 วิ., เงิน ฉวี สัตตารัมย์ (รร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ)) สถิติ 41.92 วิ.

วิ่ง 200 ม. ชาย พิการทางตา T11 อายุ 17-25 ปี

ทอง ธันวา ละฝาย (รร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 27.04 วิ., เงิน พีระพล หวาดบก (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 27.26 วิ., ทองแดง โชคไพบูลย์ กฤตธนชัย (ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด) สถิติ 28.95 วิ.

วิ่ง 800 ม. หญิง พิการทางหู อายุ 10-16 ปี

ทอง ทัศนีย์ ภูหมอก (รร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 3.20.01 น., เงิน นิภาวรรณ แก้วยม (รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 3.27.71 น., ทองแดง กษมาวรรณ ปั้นสอาด (โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 3.28.48 น.

วิ่ง 800 ม. ชาย พิการทางหู อายุ 10-16 ปี

ทอง อภิชาติ วรรณทอง (รร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) สถิติ 2.38.92 น., เงิน ไนตรีย์ เถาวัลย์ (รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 2.39.89 น., ทองแดง จตุพล จันทร์แพงดี (โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 2.47.67 น.

วิ่ง 800 ม. หญิง พิการทางหู อายุ 17-25 ปี

ทอง หยกทิพย์ เด็นหมาด (รร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา) สถิติ 3.14.77 น., เงิน สุภาพร ศรวมศิริ (รร.โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี) สถิติ 3.16.91 น., ทองแดง พรรณพิราช ศิริสม (โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น) สถิติ 3.18.57 น.

วิ่ง 800 ม. ชาย พิการทางหู อายุ 17-25 ปี

ทอง พงศธร ขาวเทศ (รร.โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) สถิติ 2.16.53 น., เงิน อนุรุจน์ สูตรไชย (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 2.16.86 น., ทองแดง เอกวุฒิ แสนเฟื่อง (โสตศึกษาจังหวัดสงขลา) สถิติ 2.18.67 น.

                วีลแชร์ 200 ม. หญิง T53 อายุ 17-25 ปี

                ทอง ปณิตา สร้อยรัก (รร.ศรีสังวาลย์) สถิติ   47.37 วิ.

                วีลแชร์ 200 ม. ชาย T54 อายุ 17-25 ปี

                ทอง ภูมิริทร์ วงษา (รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่) สถิติ 40.71 วิ.

 

                ว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

กบ 50 ม. ชาย พิการทางปัญญา SB14 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง ฌาณวิทย์ มงคลชัย (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 01:08.57 น., เงิน ธีระพัฒน์ ทองละมัย (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 01:21.10 น., ทองแดง วีรภัทร ปรางโท้ (รร.ภูเก็ตปัญญานุกูล) สถิติ 01:21.17 น.

กบ 50 ม. ชาย พิการทางหู SB15 อายุต่ำกว่า 16 ปี       

ทอง ปิยะพงษ์ โกนสัก (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร) สถิติ 44.73 วิ., เงิน ภาษิต ฉันทฤกษ์ผดุง (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร) สถิติ 45.18 วิ., ทองแดง ณัฐพนธ์ สมชัยยา (รร.ภูเก็ตปัญญานุกูล) สถิติ 53.93 วิ.

กบ 50 ม. ชาย พิการทางกาย SB4 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง ธีรเทพ นุ่นขาว (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 01:35.71 น. (ทำลายสถิติเดิมของตัวเอง ที่ทำไว้ 01:46.34 น.), เงิน เอกพันธ์ ทรงวิเชียร (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 01:51.54 น.

กบ 50 ม. ชาย พิการทางกาย SB5 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง ณัฐพงษ์ วิประจง (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 01:13.67 น. (ทำลายสถิติเดิมของ เดชาวัติ กาหลง (รร.ศรีสังวาลของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ) ที่ทำไว้ 01:16.28 น.)

กบ 50 ม. ชาย พิการทางกาย SB6 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง เดชาวัติ กาหลง (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 01:06.93 น. (ทำลายสถิติเดิมของ เอกพงษ์ แจ่มกมล (รร.ศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ) ที่ทำไว้ 01:43.63 น.)

กบ 50 ม. ชาย พิการทางกาย SB8 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง มานิตย์ แก้วสิงห์ (รร.ศรีสังวาลขอนแก่น) สถิติ 02:38.68 น.

กบ 50 ม. ชาย พิการทางปัญญา SB14 อายุ 17-25 ปี

ทอง ปัญญา หอมมาลัย (รร.ปัญญาวุฒิกร) สถิติ 48.51 วิ. (ทำลายสถิติเดิมของ กันต์ ประวาลวิจิตร (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา) ที่ทำไว้ 51.32 วิ.), เงิน กันต์ ประวาลวิจิตร (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา) สถิติ 50.32 วิ.

กบ 50 ม. ชาย พิการทางตา SB12 อายุ 17-25 ปี

ทอง จะยี จะแสง (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 01:05.17 น.

กบ 50 ม. ชาย พิการทางหู SB14 อายุ 17-25 ปี

ทอง อำพล หยังกุล (วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก) สถิติ 45.53 วิ., เงิน เบญจรงค์ อิ่นแก้ว (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร) สถิติ 46.04 วิ., ทองแดง บรรเจิด ราชล้อม (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 52.87 วิ.

กบ 50 ม. ชาย พิการทางกาย SB6 อายุ 17-25 ปี

ทอง วรภพ จิตสามารถ (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 01:05.68 น. (ทำลายสถิติเดิมของตัวเองที่ทำไว้ 01:12.44 น.)

กบ 50 ม. ชาย พิการทางกาย SB7 อายุ 17-25 ปี

ทอง จันทร์นี วงศ์นนทภูมิ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 01:00.21 น. (ทำลายสถิติเดิมตัวเองที่ทำไว้ 01:00.38 น.)

กบ 50 ม. หญิง พิการทางปัญญา SB14 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง นรียา อิ่มสมภาร (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 01:07.93 น.

กบ 50 ม. หญิง พิการทางหู SB15 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง สุภาวรรณ ไกลยะนะ (รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์) สถิติ 01:02.99 น., เงิน มณีรัตน์ ทิมกิจจะ (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 01:08.30 น., ทองแดง สรัลชนา สอนแก้ว (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 01:20.51 น.

กบ 50 ม. หญิง พิการทางกาย SB4 อายุต่ำกว่า 16 ปี

                ทอง นิภาพร พลชม (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 02:29.19 น. (ทำลายสถิติเดิมของตัวเองที่ทำไว้ 02:39.78 น.)

กบ 50 ม. หญิง พิการทางกาย SB5 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง วิเนตตรา อัษฏรัตน์ (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 02:05.41 น.

กบ 50 ม. หญิง พิการทางปัญญา SB14 อายุ 17-25 ปี

ทอง วาสนา สละกุดดิน (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 01:09.50 น.

กบ 50 ม. หญิง พิการทางหู SB15 อายุ 17-25 ปี

ทอง นฤพร ชูจินดา (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 50.53 วิ. (ทำลายสถิติเดิมของตัวเองที่ทำไว้ 53.35 วิ.), เงิน เจียมจิตร ทองกก (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 54.21 วิ., ทองแดง ชาลิสา ดอนมอญ (รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์) สถิติ 56.81 วิ.

กบ 50 ม. หญิง พิการทางกาย SB4 อายุ 17-25 ปี

ทอง พรพิมล สุทธิจิตตานนท์ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 01:32.45 น.

กบ 50 ม. หญิง พิการทางกาย SB9 อายุ 17-25 ปี

ทอง มงคล แก้วหลักคำ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 01:07.25 น.

ผีเสื้อ 50 ม. ชาย พิการทางหู S15 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง ภาษิต ฉันทฤกษ์ผดุง (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร) สถิติ 37.44 วิ., เงิน ปิยะพงษ์ โกนสัก (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร) สถิติ 28.06 วิ.

ผีเสื้อ 50 ม. ชาย พิการทางกาย S5 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง เอกพันธ์ ทรงวิเชียร (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 01:19.13 น. (ทำลายสถิติเดิมของตัวเองที่ทำไว้ 01:36.22 น.), เงิน ธีรเทพ นุ่นขาว (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 01:54.64 น.

ผีเสื้อ 50 ม. ชาย พิการทางกาย S6 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง  เดชาวัติ กาหลง (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 51.15 วิ. (ทำลายสถิติเดิมของตัวเองที่ทำไว้ 01:01.10 น.), เงิน ณัฐพงษ์ วิประจง (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 55.50 วิ.

ผีเสื้อ 50 ม. ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 17-25 ปี

ทอง ปัญญา หอมมาลัย (รร.ปัญญาวุฒิกร) สถิติ 41.51 วิ., เงิน กันต์ ประวาลวิจิตร (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา) สถิติ 01:01.91 น., ทองแดง ชาคร สิริวิพัธน์ (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 02:00.63 น.

ผีเสื้อ 50 ม. ชาย พิการทางกาย S7 อายุ 17-25 ปี

ทอง จันทร์นี วงศ์นนทภูมิ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 43.90 วิ., เงิน  วรภพ จิตสามารถ (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 59.94 น.

ผีเสื้อ 50 ม. หญิง พิการทางปัญญา S14 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง นรียา อิ่มสมภาร (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา) สถิติ 54.14 วิ.

ผีเสื้อ 50 ม. หญิง พิการทางหู S15 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง ลิเดีย เนาวโอภาส (รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์) สถิติ 01:04.59 น.

ผีเสื้อ 50 ม. หญิง พิการทางหู S15 อายุ 17-25 ปี

ทอง นฤพร ชูจินดา (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 52.08 วิ., เงิน ธัญญชนก วีรโชติกิจ (รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์) สถิติ 58.90 น., ทองแดง สุทธิดา เตชนันท์ (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 01:00.81 น.

ผีเสื้อ 50 ม. หญิง พิการทางกาย S10 อายุ 17-25 ปี

ทอง มงคล แก้วหลักคำ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 55.21 วิ.

ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง ฌาณวิทย์ มงคลชัย (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 43.76 วิ., เงิน วีรภัทร ปรางโท้ (รร.ภูเก็ตปัญญานุกูล) สถิติ 48.39 วิ., ทองแดง ธีระพัฒน์ ทองละมัย (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 54.88 วิ.

ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย พิการทางสายตา S12 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง อนุชา แสนสะอาด (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 01:14.04 น., เงิน ศักดิ์ชัย ก้อใจ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 01.22.17 น.

ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย พิการทางหู S15 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง ปิยะพงษ์ โกนสัก (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร) สถิติ 33.52 วิ., เงิน ภาษิต ฉันทฤกษ์ผดุง (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร) สถิติ 33.57 วิ., ทองแดง ณัฐพนธ์ สมชัยยา (รร.ภูเก็ตปัญญานุกูล) สถิติ 43.69 วิ.

ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย พิการทางกาย S4 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง ภูชิต อิงชัยภูมิ (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 53.26 วิ. (ทำลายสถิติเดิมของตัวเองที่ทำไว้ 01:53.35 น.)

ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย พิการทางกาย S5 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง เอกพันธ์ ทรงวิเชียร(รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี)สถิติ 01:10.77 น. (ทำลายสถิติเดิมของธีรเทพ นุ่นขาว  รร.ศรีสังวาลของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ทำไว้ 01:53.14 น.), เงิน ธีรเทพ นุ่นขาว(รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี)สถิติ 01:20.30 น., ทองแดง  เกียรติศักดิ์ สุวรรณศรี(รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี)สถิติ 02:21.39 น.)

ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย พิการทางกาย S6 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง เดชาวัติ กาหลง (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 51.81 วิ. (ทำลายสถิติเดิมของ เอกพงษ์ แจ่มกมล (รร.ศรีสังวาลของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ทำไว้ 01:05.37 น.), เงิน ณัฐพงษ์ วิประจง (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 56.13 วิ.

ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย พิการทางกาย S8 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง มานิตย์ แก้วสิงห์ (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 01:21.92 น.

ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย พิการทางกาย S9 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง วราวุฒิ ทะสูงเนิน (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 01:52.00 น.

ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ17-25 ปี

ทอง ปัญญา หอมมาลัย (รร.ปัญญาวุฒิกร) สถิติ 35.14 วิ., เงิน กันต์ ประวาลวิจิตร (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา) สถิติ 44.42 วิ., ทองแดง มิตร ร่มชาลี (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา) สถิติ 59.76 วิ.

ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย พิการทางสายตา S11 อายุ17-25 ปี

ทอง เมธี อนันต์ (ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด นนทบุรี) สถิติ 44.48 วิ., เงิน วรเชษฐ คนงาม (ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด นนทบุรี) สถิติ 44.76 วิ.

ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย พิการทางสายตา S12 อายุ 17-25 ปี

ทอง จะยี จะแสง (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 41.14 วิ.

ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย พิการทางหู S12 อายุ 17-25 ปี

ทอง อำพล หยังกุล (วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก) สถิติ 32.11 วิ., เงิน วศิน แซ่ลี้ (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร) สถิติ 33.99 วิ., ทองแดง เบญจรงค์ อิ่นแก้ว (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร) สถิติ 34.07 วิ.

ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย พิการทางกาย S7 อายุ 17-25 ปี

ทอง จันทร์นี วงศ์นนทภูมิ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 38.40 น., เงิน วรภพ จิตสามารถ (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 43.66 วิ.

ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง พิการทางปัญญา S14 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง นรียา อิ่มสมภาร (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 40.40 น.

ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง พิการทางหู S15 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง ลิเดีย เนาวโอภาส (รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์) สถิติ 43.42 วิ., เงิน มณีรัตน์ ทิมกิจจะ (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 51.58 วิ., ทองแดง สรัลชนา สอนแก้ว (รร.แพร่ปัญญานุกูล ) สถิติ 52.60 วิ.

ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง พิการทางกาย S10 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง โชติรส วงษ์จำเริญ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 01:19.27 น.

ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง พิการทางกาย S4 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง วิเนตตรา อัษฏรัตน์ (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 01:39.31 น.

ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง พิการทางกาย S5 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง นิภาพร พลชม (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 01:56.56 น. (ทำลายสถิติเดิมของตัวเองที่ทำไว้ 01:58.07 น.)

ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง พิการทางปัญญา S14 อายุ 17-25 ปี

ทอง วาสนา สละกุดดิน (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 47.79 วิ.

ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง พิการทางหู S15 อายุ 17-25 ปี

ทอง นฤพร ชูจินดา (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 39.57 วิ., เงิน เจียมจิตร ทองกก (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 43.09 วิ., ทองแดง สุทธิดา เตชนันท์ (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 45.31 วิ.

ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง พิการทางกาย S10 อายุ 17-25 ปี

ทอง มงคล แก้วหลักคำ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 38.64 วิ.

ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง พิการทางกาย S5 อายุ 17-25 ปี

ทอง พรพิมล สุทธิจิตตานนท์ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 01:17.91 น.

ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 ม. ชาย พิการทางกาย S<20 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี สถิติ 04:22.95 น.

ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 ม. ชาย พิการทางหู S15 อายุ 17-25 ปี

ทอง รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร สถิติ 02:22.81 น.

ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 ม. หญิง พิการทางหู S15 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สถิติ 04:25.73 น.

ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 ม. หญิง พิการทางหู S15 อายุ 17-25 ปี

ทอง รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สถิติ 04:09.78 น.

 

Custom text here. Joomla Template 888poker