ผลการแข่งขันประจำวันที่ 3 มีนาคม 2556

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 'เมืองแพร่เกมส์' ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดแพร่ มีผลการแข่งขันดังนี้

    

    

กรีฑา ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ขว้างจักร ชาย กลุ่มพิการทางตา F11 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง ไพรวุฒิ ธูปนิ่ม (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 14.71 ม., เงิน เรวัติ วงศ์บุญชัยเลิศ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 13.8 ม., ทองแดง พรชัย จาดมี (ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด) สถิติ 11.74 ม.

ขว้างจักร ชาย กลุ่มพิการทางตา F12 รุ่นอายุ 17-25 ปี

                ทอง ปัญญาวุฒิ คุพันธ์ (ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด) สถิติ 19.12 ม., เงิน ธีรพงษ์ ใจพรม (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 12.9 ม.

                ขว้างจักร ชาย กลุ่มพิการทางตา F13 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง สุนัย พิลา (รร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 19.08  ม., เงิน อภิชา ดาทอง (รร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 18.3 ม., ทองแดง ลักษพล ศรีสวัสดิ์ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 17.32 ม.

กระโดดไกล ชาย กลุ่มพิการทางตา F11 รุ่นอายุ 17-25 ปี

                ทอง พีระพล หวาดบก (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 4.79 ม., เงิน เรวัติ วงศ์บุญชัยเลิศ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 3.71 ม., ทองแดง สราวุฒิ แก้วสาร (รร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 3.37 ม.

กระโดดไกล ชาย กลุ่มพิการทางตา F12 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง ณัฐฐาพล รุ่งศิริเอกวัฒน์ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 4.47 ม., เงิน ปัญญาวุฒิ คุพันธ์ (ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด) สถิติ 4 ม., ทองแดง ธีรพงษ์ ใจพรม (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 3.63 ม.

กระโดดไกล ชาย กลุ่มพิการทางตา F13 รุ่นอายุ 17-25 ปี

                ทอง ลักษพล ศรีสวัสดิ์ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 4.02 ม., เงิน ลักษพร ศรีสวัสดิ์ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 3.3 ม.

ทุ่มน้ำหนัก ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง วัฒนา ปึงอุดม (รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 8.39 ม., เงิน สุทัศน์ เผือกพันธ์ (รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 8.27 ม., ทองแดง อนัส อำพันธ์ (รร.โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 8.22 ม.

เขย่งก้าวกระโดด ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง สุรเชษฐ์ สวัสดี (รร.โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 12.6 ม., เงิน กิตติศักดิ์ ดีมั่น (รร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 11.91 ม., ทองแดง ประสิทธิ์ ดวงนาค (รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 11.55 ม.

ขว้างจักร หญิง กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง นภาพร แซ่ยะ (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร) สถิติ 18.47 ม., เงิน จิราวรรณ ชัยเสริม (รร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 18.18 ม., ทองแดง เสมอใจ ดุษฎีวิมล (รร.โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี) สถิติ 17.8 ม.

ทุ่มน้ำหนัก หญิง กลุ่มพิการทางตา F12 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง ฉัตรธิดา หมั่นเขตกิจ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 4.97 ม., เงิน สุพัตรา แสงฉึ่ง (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 4.74 ม., ทองแดง วัชรี ลันไธสง (รร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ)) สถิติ 4.62 ม.

กระโดดไกล หญิง กลุ่มพิการทางตา F11 รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง อรพิน เพ็งนุ่ม (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 2.27 ม.

กระโดดไกล หญิง กลุ่มพิการทางตา F12 รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง พรพรรษา สุวรรณมหาวงค์ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 3.44 ม., เงิน อรอนงค์ เข็มทอง (รร.ธรรมมิกวิทยา จ.เพชรบุรี) สถิติ 2.96 ม., ทองแดง ธาริณี ปรีเปรม (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 2.8 ม.

กระโดดไกล หญิง กลุ่มพิการทางตา F13 รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง ปราณี แซ่เฮ้อ (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 2.82 ม., เงิน ศิริบุตร มุสิกะโปดก (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 2.53 ม., ทองแดง สุทากานต์ สุวรรณมหาวงค์ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 2.42 ม.

ขว้างจักร ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง วัฒนา ปึงอุดม (รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 25.74 ม., เงิน อาคม ประเสริฐศรี (รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 21.97 ม., ทองแดง อนัส อำพันธ์ (รร.โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 21.89 ม.

ทุ่มน้ำหนัก ชาย กลุ่มพิการทางตา F12 รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง พุฒิพงศ์ อ่องรัก (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 6.42 ม., เงิน ศิวกร ต๊ะแฝง (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 6.21 ม., ทองแดง ปรุงฉัตร เพชรวงษ์วาน (รร.สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ) สถิติ 3.73 ม.

พุ่งแหลน หญิง กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง รัตนลักษณ์ เปี๊ยะภิรมณ์ (รร.โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี) สถิติ 17.13 ม., เงิน จันทร์ไพร กองมา (รร.โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี) สถิติ 15.67 ม., ทองแดง นุชฏา ชนะสะแบง (รร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 14.43 ม.

ขว้างจักร หญิง กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง นุชฏา ชนะสะแบง (รร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 18.2 ม., เงิน จันทร์ไพร กองมา (รร.โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี) สถิติ 17.11 ม., ทองแดง สาวิตรี เชื่องช้าง (รร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) สถิติ 16.94 ม.

ทุ่มน้ำหนัก ชาย กลุ่มพิการทางตา F11 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง ไพรวุฒิ ธูปนิ่ม (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 6.4 ม., เงิน พรชัย จาดมี (รร.ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด) สถิติ 6.34 ม.

ทุ่มน้ำหนัก ชาย กลุ่มพิการทางตา F12 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง ปัญญาวุฒิ คุพันธ์ (รร.ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด) สถิติ 6.85 ม., เงิน เกชา อินทร์นาง (รร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 6.65 ม., ทองแดง ทองใส พิลา (รร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 5.85 ม.

ทุ่มน้ำหนัก ชาย กลุ่มพิการทางตา F13 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง สุนัย พิลา (รร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 6.5 ม., เงิน ลักษพล ศรีสวัสดิ์ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 5.29 ม., ทองแดง ลักษพร ศรีสวัสดิ์ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 4.89 ม.

วิ่ง 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางตา T11 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง ธันวา ละฝาย (รร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 01:02.8 น.,

วิ่ง 400 ม. หญิง กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง มนัสธญา นามพิชัย (รร.น่านปัญญานุกูล) สถิติ 1.09.47 น., เงิน เดือนเพ็ญ จำปาวัน (รร.อุบลปัญญานุกูล) สถิติ 1.17.98 น., ทองแดง กรรณิกา ฝูงใหญ่ (รร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล) สถิติ 1.23.48 น.

วิ่ง 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางตา T12 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง โหลจิ่ง แซ่จ๋าว (รร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 1.04.171 น., เงิน ธนวัตน์ รุ่งน้อย (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 1.04.172 น.

วิ่ง 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางตา T13 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง ภานุวัฒน์ อินทร์แปลง (รร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 1.04.84 น., เงิน นิกร ทันสมตน (รร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 1.05.84 น.

                วีลแชร์ 400 ม. ชาย T53 รุ่นอายุ 10-16 ปี

                ทอง กษาป์ เจริญสุข (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 1.33.23 น.

                วีลแชร์ 400 ม. ชาย T54 รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง เจษฏากร อู่ขำ (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 1.15.73 น., เงิน เอกพงษ์ แจ่มกมล (รร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 1.24.73 น., ทองแดง ธีรเดช กลางมณี (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 1.24.25 น.

                วิ่ง 400 ม. หญิง กลุ่มพิการแขนขา T44 รุ่นอายุ 10-16 ปี

                ทอง ศิริพร น้ำจันทร์ (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 2.10.08 น.

                วิ่ง 400 ม. หญิง กลุ่มพิการแขนขา T45-46 รุ่นอายุ 17-25 ปี

                ทอง โศภิษฐ์ กำเนิดเพชร (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 1.24.55 น.

                วิ่ง 4×100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางตา T11-13 รุ่นอายุ 10-16 ปี

                ทอง รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สถิติ 1.16.62 น., เงิน รร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ) สถิติ 1.19.06 น.

                วิ่ง 4×100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางตา T11-13 รุ่นอายุ 10-16 ปี

                ทอง รร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด สถิติ 1.22.15 น., เงิน รร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ) สถิติ 1.22.63 น.

                วิ่ง 4×100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางตา T11-13 รุ่นอายุ 17-25 ปี

                ทอง รร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง สถิติ 54.37 วิ., เงิน รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สถิติ 57.00 วิ.

                วิ่ง 4×100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 10-16 ปี

                ทอง รร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สถิติ 58.24 วิ., เงิน รร.โสตศึกษาปานเลิศ สถิติ 59.37 วิ., ทองแดง รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สถิติ 1.00.67 น.

                วิ่ง 4×100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 10-16 ปี

                ทอง รร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สถิติ 53.36 วิ., เงิน รร.โสตศึกษาปานเลิศ สถิติ 55.04 วิ., ทองแดง รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สถิติ 55.11 วิ.

                วิ่ง 4×100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 17-25 ปี

                ทอง รร.โสตศึกษาเทพรัตน์ สถิติ 57.99 วิ., เงิน รร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สถิติ 58.45 วิ., ทองแดง รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร สถิติ 59.9 วิ.

                วิ่ง 4×100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 10-16 ปี

                ทอง รร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สถิติ 55.96 วิ., เงิน รร.นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สถิติ 57.1 วิ., ทองแดง รร.ชุมพรปัญญานุกูล สถิติ 57.9 วิ.

                วิ่ง 4×100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 17-25 ปี

                ทอง รร.อุบลปัญญานุกูล สถิติ 1.03.54 น., เงิน รร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สถิติ 1.04.11 น., ทองแดง สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง สถิติ 1.15.92 น.

                วิ่ง 4×100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 17-25 ปี

                ทอง รร.ชุมพรปัญญานุกูล สถิติ 52.74 วิ., เงิน รร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สถิติ 53.73 วิ., ทองแดง รร.น่านปัญญานุกูล สถิติ 53.96 วิ.

                วิ่ง 4×100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35-T38 รุ่นอายุ 10-16 ปี

                ทอง รร.กาวิละอนุกูล สถิติ 1.25.38 น.

                วิ่ง 400 ม. หญิง กลุ่มพิการทางตา T11 รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง ศิริรัตน์ เรียงรายวิลาศคีรี (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 1.28.25 น., เงิน อรพิน เพ็งนุ่ม (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 1.29.29 น., ทองแดง ณัฐนิกา วิชัยวงษ์ (รร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ)) สถิติ 1.55.53 น.

                วิ่ง 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางตา T11 รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง ศักดิ์สิทธิ์ จันต๊ะ (รร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 1.09.07 น., เงิน ชนาธิป เกตุเทศ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 1.17.74 น., ทองแดง ปพนธีร์ รางเงิน (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา) สถิติ 2.03.06 น.

                วิ่ง 400 ม. หญิง กลุ่มพิการทางตา T12 รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง ขนิษฐา นุสนธรา (รร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ)) สถิติ 1.29.20 น., เงิน หอมแดง คำคง (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 1.40.35 น., ทองแดง กรรณิการ์ ขุยจันทึก (รร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ)) สถิติ 3.23.20 น.

                วิ่ง 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางตา T12 รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง ธีรวัฒน์ อินทะสร้อย (รร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ)) สถิติ 1.28.80 น., เงิน ภัควัต ประสารฉ่ำ (รร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ)) สถิติ 1.43.06 น.

                วิ่ง 400 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง ศิรินันท์ สีเชียงสา (รร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 1.11.70 น., เงิน ทัศนีย์ ภูหมอก (รร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 1.18.63 น., ทองแดง ดาราวรรณ มาอิ่น (รร.น่านปัญญานุกูล) สถิติ 1.19.17 น.

                วิ่ง 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง วุฒิชัย เซ่งรักษา (รร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) สถิติ 1.02.27 น., เงิน พุฒิเมธ นาคบรรณ์ (รร.โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) สถิติ 1.02.29 น., ทองแดง สันติ ธิอิน (รร.น่านปัญญานุกูล) สถิติ 1.03.58 น.

                วิ่ง 400 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง ไอลดา มาลา (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 1.10.20 น., เงิน หยกทิพย์ เด็นหมาด (รร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา) สถิติ 1.11.66 น., ทองแดง ศสิมล แสงเงิน (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 1.13.71 น.

                วิ่ง 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง พงศธร ขาวเทศ (รร.โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) สถิติ 55.06 วิ., เงิน อานนท์ ไพนุชิต (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 56.03 วิ., ทองแดง ฉัตรชัย บุตรราช (รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น) สถิติ 56.23 วิ.

                วิ่ง 400 ม. หญิง กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง จินดารัตน์ ขาวอ่อน (รร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล) สถิติ 1.15.49 น., เงิน ธิดารัตน์ สีหารัตน์ (รร.สงขลาพัฒนาปัญญา) สถิติ 1.19.74 น., ทองแดง ไพลิน สถิตย์วิมล (รร.ลพบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 1.22.03 น.

                วิ่ง 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง ธนวันต์ โพธิ์น้อย (รร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 1.02.07 น., เงิน สุรศักดิ์ ดำชุม (รร.ชุมพรปัญญานุกูล) สถิติ 1.05.76 น., ทองแดง นันธวัฒ สวนเกษ (รร.ชุมพรปัญญานุกูล) สถิติ 1.07.42 น.

                วิ่ง 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง นิพนธ์ สินและหมัด (รร.ชุมพรปัญญานุกูล) สถิติ 57.22 วิ., เงิน สัญญา หลีทับ (รร.ชุมพรปัญญานุกูล) สถิติ 58.43 วิ., ทองแดง ประคอง เลิศอาชวะ (รร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 1.00.90 น.

                วิ่ง 400 ม. หญิง กลุ่มพิการทางตา T11 รุ่นอายุ 17-25 ปี

                ทอง เจนจิรา ปัญญาทิพย์ (รร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 1.32.55 น.

                วิ่ง 4×100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 17-25 ปี

                ทอง รร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สถิติ 46.76 วิ., เงิน รร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สถิติ 48.63 วิ., ทองแดง รร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สถิติ 49.69 วิ.

                วิ่ง 4×100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 10-16 ปี

                ทอง รร.อุบลปัญญานุกูล สถิติ 1.04.98 น., เงิน รร.เชียงรายปัญญานุกูล สถิติ 1.11.69 น., ทองแดง รร.ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สถิติ 1.11.88 น.

                               

                ว่ายน้ำ ณ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย พิการทางกาย SM5 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง เดชาวัติ กาหลง (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 04:41.46 น.

เดี่ยวผสม 200 ม. หญิง พิการทางหู SM15 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง ลิเดีย เนาวโอภาส (รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์) สถิติ 05:15.49 น.

เดี่ยวผสม 200 ม. หญิง พิการทางหู SM15 อายุ 17-25 ปี

ทอง นฤพร ชูจินดา (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 04:19.94 น. (ทำลายสถิติเดิมของ ธัญญชนก วีรโชติกิจ (รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์) ทำไว้ 05:05.41 น.), เงิน สุทธิดา เตชนันท์ (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 04:45.21 น., ทองแดง ธัญญชนก วีรโชติกิจ (รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์) สถิติ 05:13.42 น.

ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง ธีระพัฒน์ ทองละมัย (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 02:13.12 น., เงิน ธนากร ศรีสวัสดิ์ (รร.ภูเก็ตปัญญานุกูล) สถิติ 02:41.09 น.

ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย พิการทางสายตา S12 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง อนุชา แสนสะอาด (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 02:55.87 น., เงิน ศักดิ์ชัย ก้อใจ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 04:00.35 น.

ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย พิการทางหู S15 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง ภาษิต ฉันทฤกษ์ผดุง (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร) สถิติ 01:15.04 น. (ทำลายสถิติของตัวเองทำไว้ 01:15.18 น.), เงิน ปิยะพงษ์ โกนสัก (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร) สถิติ 01:26.03 น., ทองแดง ณัฐพนธ์ สมชัยยา (รร.ภูเก็ตปัญญานุกูล) สถิติ 01:47.13 น.

ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย พิการทางกาย S4 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง ภูชิต อิงชัยภูมิ (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 02:02.16 น.

ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย พิการทางกาย S5 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง เอกพันธ์ ทรงวิเชียร (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 02:44.41 น.

ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 17-25 ปี

ทอง ปัญญา หอมมาลัย (รร.ปัญญาวุฒิกร) สถิติ 01:19.86 น.(ทำลายสถิติของ วรนาท พานทอง (รร.ภูเก็ตปัญญานุกูล) ที่ทำไว้ 01:23.70 น.), เงิน กันต์ ประวาลวิจิตร (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา) สถิติ 02:10.33 น.

ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย พิการทางสายตา S11 อายุ 17-25 ปี

ทอง วรเชษฐ คนงาม (ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด นนทบุรี) สถิติ 01:53.65 น., เงิน เมธี อนันต์ (ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด นนทบุรี) สถิติ 02:10.33 น.

ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย พิการทางสายตา S12 อายุ 17-25 ปี

ทอง จะยี จะแสง (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 01:43.00 น.

ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย ทางหู S15 อายุ 17-25 ปี

ทอง เบญจรงค์ อิ่นแก้ว (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร) สถิติ 01:19.86 น., เงิน วศิน แซ่ลี้ (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร) สถิติ 01:32.65 น., ทองแดง คุณากร สุชัยมานะเจริญ (วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก) สถิติ 01:40.59 น.

ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย พิการทางกาย S7 อายุ 17-25 ปี

ทอง จันทร์นี วงศ์นนทภูมิ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 01:26.56 น. (ทำลายสถิติเดิมของตัวเองทำไว้ 01:28.59 น.), เงิน วรภพ จิตสามารถ (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 01:40.93 น.

ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา S14 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง นรียา อิ่มสมภาร (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 01:37.69 น.

ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง พิการทางหู S15 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง มณีรัตน์ ทิมกิจจะ (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 02:00.52 น., เงิน สรัลชนา สอนแก้ว (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 02:04.82 น., ทองแดง พุธนาตย์ อยู่สถิตย์ (รร.โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี) สถิติ 02:58.30 น.

ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง พิการทางกาย S10 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง โชติรส วงษ์จำเริญ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 03:12.16 น.

ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง พิการทางกาย S4 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง วิเนตตรา อัษฏรัตน์ (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 03:27.88 น.

ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา S14 อายุ 17-25 ปี

ทอง วาสนา สละกุดดิน (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 01:48.70 น.

ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง พิการทางหู S15 อายุ 17-25 ปี

ทอง เจียมจิตร ทองกก (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 01:45.18 น., เงิน สุทธิดา เตชนันท์ (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 01:45.30 น., ทองแดง บุญนภา พงษ์กาญจน์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก) สถิติ  02:21.97 น.

ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง พิการทางกาย S10 อายุ 17-25 ปี

ทอง มงคล แก้วหลักคำ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 01:27.75 น.

ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง พิการทางกาย S5 อายุ 17-25 ปี

ทอง พรพิมล สุทธิจิตตานนท์ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 02:47.75 น.

กรรเชียง 50 ม. ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง ฌาณวิทย์ มงคลชัย (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 57.28 วิ.

กรรเชียง 50 ม. ชาย พิการทางหู S15 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง ภาษิต ฉันทฤกษ์ผดุง (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร) สถิติ 42.94 วิ., เงิน ปิยะพงษ์ โกนสัก (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร) สถิติ 43.20 วิ., ทองแดง ขวัญชัย จิตวารีกุล  (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 58.81 วิ.

กรรเชียง 50 ม. ชาย พิการทางกาย S4 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง ภูชิต อิงชัยภูมิ (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 01:24.10 น. (ทำลายสถิติของตังเองทำไว้ 01:29.26 น.)

กรรเชียง 50 ม. ชาย พิการทางกาย S5 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง เกียรติศักดิ์ สุวรรณศรี (รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่) สถิติ 02:46.25 น.

กรรเชียง 50 ม. ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 17-25 ปี

ทอง ปัญญา หอมมาลัย (รร.ปัญญาวุฒิกร) สถิติ 47.68 วิ., เงิน กันต์ ประวาลวิจิตร (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา) สถิติ 55.55 วิ., ทองแดง มิตร ร่มชาลี (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย) สถิติ 01:21.02 น.

กรรเชียง 50 ม. ชาย พิการทางหู S15 อายุ 17-25 ปี

ทอง อำพล หยังกุล (วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก) สถิติ 44.39 วิ., เงิน อดิเกียรติ ยมโดย (รร.ภูเก็ตปัญญานุกูล) สถิติ 50.29 วิ., ทองแดง คุณากร สุชัยมานะเจริญ (วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก) สถิติ 52.38 วิ.

กรรเชียง 50 ม. ชาย พิการทางกาย S7 อายุ 17-25 ปี

ทอง จันทร์นี วงศ์นนทภูมิ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 47.28 วิ.

กรรเชียง 50 ม. หญิง พิการทางปัญญา S14 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง นรียา อิ่มสมภาร (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 56.61 วิ.

กรรเชียง 50 ม. หญิง พิการทางหู S15 อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง สรัลชนา สอนแก้ว (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 01:07.19 น. (ทำลายสถิติเดิมของตัวเอง ทำไว้ 01:07.76 น.), เงิน พัทธนันท์ เอียบสกุล (รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์) สถิติ 01:07.94 น., ทองแดง มณีรัตน์ ทิมกิจจะ (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 01:09.99 น.

กรรเชียง 50 ม. หญิง พิการทางปัญญา S14 อายุ 17-25 ปี

                ทอง วาสนา สละกุดดิน (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 01:07.55 น.

กรรเชียง 50 ม. หญิง พิการทางหู S15 อายุ 17-25 ปี

ทอง นฤพร ชูจินดา (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 52.64 วิ., เงิน สุทธิดา เตชนันท์ (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 01:09.23 น., ทองแดง บุญนภา พงษ์กาญจน์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก) สถิติ 01:18.24 น.

กรรเชียง 50 ม. หญิง พิการทางกาย S10 อายุ 17-25 ปี

ทอง มงคล แก้วหลักคำ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 50.18 วิ.

ผลัดผสม 4X50 ม. หญิง พิการทางหู อายุต่ำกว่า 16 ปี

ทอง รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สถิติ 04:39.81 น. (ทำลายสถิติเดิมที่ทำไว้ 04:48.09 น.)

               

                เทเบิลเทนนิส ณ ร.ร.เทศบาลบ้านเชตวัน

ชายเดี่ยว วีลแชร์ TT3-TT4 (รุ่นอายุ 10-16 ปี)

                ทอง ธนากร เลิศธะนะชัย (รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่), เงิน นรการ จันผะกา (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น), ทองแดง นิธิ จิตต์อารีย์ (รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่)

ชายเดี่ยว วีลแชร์TT3-TT4 (รุ่นอายุ 17-25 ปี)

ทอง ศักดิ์ดา จันทรวารี (สถานสงเคราะห์ฯ นนทบุรี)

ชายเดี่ยว พิการทางหู อายุ 10-16 ปี รอบชิงชนะเลิศ ชัยยุทธ เพ็งพิศ ชนะ ศิริศักดิ์ บุญประสาน 3-2 (11-6, 9-11, 11-7, 8-11, 11-8)

ทอง ชัยยุทธ เพ็งพิศ (รร.โสตศึกษานครปฐม),เงินศิริศักดิ์ บุญประสาน (รร.โสตศึกษานครปฐม),ทองแดง กมล อุ่นใจ (รร.โสตศึกษาอุดรธานี) และ อัครพล โตเชื้อ (รร.โสตศึกษาปานเลิศ)

ชายเดี่ยว พิการทางหู อายุ 17-25 ปี รอบชิงชนะเลิศ เอกสิทธิ์ หาญเตชะ ชนะ กิตติพงษ์ กาวิน 3-0 (11-6, 11-9, 11-7)

ทอง เอกสิทธิ์ หาญเตชะ (รร.แพร่ปัญญานุกูล), เงิน กิตติพงษ์ กาวิน (รร.แพร่ปัญญานุกูล), ทองแดง ชานนท์ ครองราชย์ (รร.เศรษฐเสถียร) กับ พิษณุ อินทรีย์สุข (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร)

หญิงเดี่ยว พิการทางหู อายุ 10-16 ปี

                ทอง นฤมล ปาระมูลวงศ์ (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร)

 

                บ๊อคเซีย ณ โรงยิมแฝด สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประเภทบุคคล BC1 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง ศิวากร ทีลา (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด), เงิน เจริญศักดิ์ แจ่มแจ้ง (ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบุรี), ทองแดง พิชัย คำทวี (รร.ประชาบดี)

ประเภทบุคคล BC2 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง บุญเทพ เพ็ชรดี (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี), เงิน ณัฐวุฒิ แก้วสมนึก (รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่), ทองแดง สายชล เหมฤดี (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) กับ พวงพิลา ห้าวหาญ (รร.ประชาบดี)

ประเภทบุคคล BC4 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง เฉลิมพล ตันบุตร (รร.ศรีสังวาลเชียงใหม่), เงิน ปวีณา สุขศรีทอง (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี)

ประเภทบุคคล OPEN หรือ BC5 รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง เฉลิมพล ตันบุตร (รร.ศรีสังวาลเชียงใหม่), เงิน บุญเทพ เพ็ชรดี (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี), ทองแดง วิทวัส สีเต่า (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น)

ประเภทบุคคล BC1 รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง ดวงพร เดชโฮม (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น), เงิน รุจิธรรม ประเสริฐศรี (รร.ศรีสังวาลย์), ทองแดง ปัญจพล รุ่งเรืองศิล (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด)

ประเภทบุคคล BC2 รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง พงศกร คงรอด (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด), เงิน กัณฑ์พัตน์ แจ่มกระจ่าง (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี), ทองแดง ภาณุพงศ์ ทิพย์มณี (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) กับ เหมือนตะวัน จิวานนท์ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด)

ประเภทบุคคล OPEN รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง ภาณุพงศ์ ทิพย์มณี (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี), เงิน พงศกร คงรอด (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด), ทองแดง วาสนา รบแคล้ว (รร.ประชาบดี)

 

เปตอง ณ สนามเปตอง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ชายเดี่ยว กลุ่มพิการทางปัญญา รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง ธนพล สิงห์รัตน์ (รร.นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล), เงิน สุทธิพงษ์ ธรรมดา (รร.ชุมพรปัญญานุกูล), ทองแดง กรแก้ว ขยาย (รร.เชียงรายปัญญานุกูล) กับ ธวัฒน์ พันสุมา (รร.นครราชสีมาปัญญานุกูล)

ชายเดี่ยว กลุ่มพิการทางปัญญา รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง ธรรมรักษ์ ทองอ่อน (รร.ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล), เงิน ยุทธพงศ์ เรืองรักษ์ (รร.นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล), ทองแดง อภิวัฒน์ สายตั้งใจ (รร.พิษณุโลกปัญญานุกูล) กับ ณรงค์ชัย เล่าวัฒนาศิริ (รร.เชียงรายปัญญานุกูล)

หญิงเดี่ยว กลุ่มพิการทางปัญญา รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง เจนจิรา เดชอุดม (รร.เพชรบุรีปัญญานุกูล), เงิน สุดารัตน์ ฤดี (รร.ภูเก็ตปัญญานุกูล), ทองแดง สัณห์สมร วงค์สายปัญญา (รร.แพร่ปัญญานุกูล) กับ สานทิพย์ ดีเวียง (รร.กาวิละอนุกูล)

หญิงเดี่ยว กลุ่มพิการทางปัญญา รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง วันวิสา ประสมพงษ์ (รร.สงขลาพัฒนาปัญญา), เงิน สุพัตรา สุดกุศล (รร.โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี), ทองแดง สุชาดา อัศวภูมิ (รร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) กับ รัชนีกร สวรรค์เวียงแก (รร.น่านปัญญานุกูล)

ชายเดี่ยว กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง กฤติศักดิ์ สีโสภา (รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์), เงิน ชัยพิพัฒน์ พลพิชัย (รร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช), ทองแดง อัครเดช สมาน (รร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี) กับ เกียรติศักดิ์ เสริมสิน (รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น)

ชายเดี่ยว กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง ดำรงศักดิ์ แผลงศาสตรา (รร.โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี), เงิน ฐาปกรณ์ ช่างเจรจา (รร.โสตศึกษาปานเลิศ), ทองแดง อภิวัฒน์ เลี่ยนจ้าย (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) กับ ธนพล หนูสูงเนิน (รร.นครราชสีมาปัญญานุกูล)

หญิงเดี่ยว กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง อารียา สูงห้างหว้า (รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์), เงิน รุ่งนภา แซ่อึ้ง (รร.เพชรบุรีปัญญานุกูล), ทองแดง ทิพวรรณ งามเอกพิภพ (รร.โสตศึกษาปานเลิศ) กับ สุพรรษา ปะกาโส (รร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด)

หญิงเดี่ยว กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง มุกดา ขำเกตุ (รร.พิษณุโลกปัญญานุกูล), เงิน ฐิติยา สุขกลิ่น (รร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี), ทองแดง สุวนันท์ พลายด้วง (รร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา) กับ ทิพย์ลดา ชูมณี (รร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช)

หญิงเดี่ยว กลุ่มยืนแข่งขัน รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง จุฑาทิพย์ อาจศรี (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น), เงิน นัชพร แก้วกูล (รร.ประชาบดี)

หญิงเดี่ยว กลุ่มยืนแข่งขัน รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง จิตราภรณ์ มนบทวี (มะ-นบ-ทะ-วี) (รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่), เงิน นพรัตน์ เจียรนัย (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด), ทองแดง อังสุมาลี กุลสุวรรณ (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น)

ชายเดี่ยว กลุ่มนั่งรถวีลแชร์ รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง กมล สายจันทร์ (รร.ศรีสังวาลย์), เงิน จักรกฤษณ์ ทิยากร (รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่), ทองแดง ต้นพฤกษ์ คถามรรค (รร.ประชาบดี) กับ อภิชัย พลเทพ (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น)

ชายเดี่ยว กลุ่มนั่งรถวีลแชร์ รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง สมเกียรติ แซ่เฮ่อ (รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่), เงิน กบ ภูดวง (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น), ทองแดง วีระศักดิ์ ไทรบุรี (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด)

หญิงเดี่ยว กลุ่มนั่งรถวีลแชร์ รุ่นอายุ 10-16 ปี

ทอง ดลนภา อิศรางกูร ณ อยุธยา (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น), เงิน ไพลิน นุพงษ์ไทย (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด), ทองแดง ลาจู คำแก้ว (รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่)

หญิงเดี่ยว กลุ่มนั่งรถวีลแชร์ รุ่นอายุ 17-25 ปี

ทอง อำพร แซ่เฒ่า (รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่), เงิน กาญจนา พงษ์สุทธิ์ (รร.ศรีสังวาลย์)

 

สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 'เมืองแพร่เกมส์' ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2556 5 ลำดับ ดังนี้ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด15ทอง , สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง นนทบุรีและรร.สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ 10 ทอง ,รร.ศรีสังวาลนนทบุรี 9 ทอง,  รร.เศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ และรร.แพร่ปัญญานุกูล  7 ทอง,  ร.ร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่และรร.โสตศึกษาเทพรัตน์ ประจวบฯ 6 ทอง

                โปรแกรมการแข่งขันฯ ในวันที่ 4 มีนาคม 2556 มีดังนี้ ว่ายน้ำเริ่มเวลา 09.00 น. ณ สระว่ายน้ำ อบจ.แพร่ ,บ๊อคเซีย (รอบชิงชนะเลิศ) เวลา 11.30 น. ณ โรงยิมแฝด อบจ.แพร่ ,ฟุตซอล เริ่มเวลา 09.00 น. ณ โรงยิมฯ อบจ. 1,000 ที่นั่ง , แบดมินตัน เริ่มเวลา  09.00 น. ณ โรงยิมฯ อบจ.แพร่, เปตอง เริ่มเวลา 08.30 น. ณ สนามเปตอง อบจ.แพร่ , วอลเลย์บอลชายหาด เริ่มเวลา 09.00 น. ณ ร.ร.สูงเม่นชนูถัมภ์ ,วอลเลย์บอล ณ ร.ร.สูงเม่นชนูถัมภ์(วันสุดท้ายของการแข่งแบบพบกันหมด) เริ่มเวลา 09.00 น. , เทเบิลเทนนิส เริ่มเวลา 10.00 น.  ณ ร.ร.เทศบาลบ้านเซตะวัน , เซปักตะกร้อ เริ่มเวลา 09.30 น. ณ ร.ร.เทศบาลบ้านเซตะวัน , กรีฑา เริ่มเวลา 08.30 น. ณ สนามอบจ.แพร่

***************************

      

Custom text here. Joomla Template 888poker