ผลการแข่งขันประจำวันที่ 2 มีนาคม 2556

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 'เมืองแพร่เกมส์' ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดแพร่ มีผลการแข่งขันดังนี้

 

      

     

     

 

 กรีฑา ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

               ขว้างจักร หญิง กลุ่มพิการทางตา F13 รุ่นอายุ 25 ปี 

                ทอง สุทากานต์ สุวรรณมหาวงค์ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 8.65 ม., เงิน ศิริบุตร มุสิกะโปดก (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 8.38 ม.

                กระโดดไกล ชาย กลุ่มพิการทางตา F11 รุ่นอายุ 16 ปี 

                ทอง ชนาธิป เกตุเทศ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 2.6 ม., เงิน กมล แพรสิน (รร.สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ) สถิติ 2.03 ม.

                กระโดดไกล ชาย กลุ่มพิการทางตา F12 รุ่นอายุ 16 ปี 

                ทอง วุฒิพงษ์ ศิริป๋า (รร.ธรรมมิกวิทยา จ.เพชรบุรี) สถิติ 2.41 ม., เงิน มณฑล สร้อยสอน (รร.สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ) สถิติ 2.1 ม., ทองแดง ปรุงฉัตร เพชรวงษ์วาน (รร.สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ) สถิติ 2.05 ม.

                กระโดดไกล ชาย กลุ่มพิการทางตา F13 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง กานต์ แล่แพ่ง (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 3.94 ม., เงิน สายชล พรมวัน (รร.สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ) สถิติ 2.51 ม., ทองแดง ศราวุฒิ วรรณขาม (รร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ)) สถิติ 2.49 ม.

                วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางตา T13 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง ปราณี แซ่เฮ้อ (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 17.58 วิ., เงิน สุทากานต์ สุวรรณมหาวงค์ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 18.48 วิ., ทองแดง ศิริบุตร มุสิกะโปดก (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 19.72 วิ.

                วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางตา T13 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง จักรวาล เปรมฤดีชัยศักดิ์ (รร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 13.03 วิ., เงิน นพณัฐ เลี่ยนกัตวา (รร.สอนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่) สถิติ 13.61 วิ., ทองแดง อรรถพล วงษ์ชัยยา (รร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 16.51 วิ.            

                วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางตา T12 รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง ธนวัตน์ รุ่งน้อย (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 15.28 วิ.

                วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางตา T13 รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง อภิชา ดาทอง (รร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 13.25 วิ., เงิน ลักษพล ศรีสวัสดิ์ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 15.21 วิ., ทองแดง ลักษพร ศรีสวัสดิ์ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 15.76 วิ.

                ทุ่มน้ำหนัก หญิง กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 25 ปี 

                ทอง จิราวรรณ ชัยเสริม (รร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 7.07 ม., เงิน นิตยา เถื่อนมิ่งมาตย์ (รร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 6.49 ม., ทองแดง เสมอใจ ดุษฎีวิมล (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี) สถิติ 6.15 ม.

                กระโดดสูง หญิง กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 25 ปี 

                ทอง ยุภาพร เจือมา (รร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 1.3 ม., เงิน จุฑามาศ คำสุยะ (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่) สถิติ 1.25 ม., ทองแดง บุษบา ทรงอาษา (รร.โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) สถิติ 1.2 ม.

                กระโดดไกล ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 25 ปี 

                ทอง กิตติศักดิ์ ดีมั่น (รร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 5.97 ม., เงิน สุรเชษฐ์ สวัสดี (รร.โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 5.7 ม., ทองแดง ประสิทธิ์ ดวงนาค (รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 5.57 ม.

                พุ่งแหลน หญิง กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 25 ปี 

                ทอง เหมือนแพร ร่วมสุข (รร.โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร) สถิติ 19.61 ม., เงิน พัชรีวรรณ ริยะบุตร (รร.โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร) สถิติ 18.82 ม., ทองแดง นภาพร แซ่ยะ (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่) สถิติ 17.68 ม.

                ทุ่มน้ำหนัก หญิง กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง ขวัญทราย แก้วผอม (รร.ชุมพรปัญญานุกูล) สถิติ 7.76 ม., เงิน บังอร เต็มสุวรรณ (รร.อุบลปัญญานุกูล) สถิติ 5.22 ม., ทองแดง กิตติยา พูลศิริ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 3.94 ม.

                ทุ่มน้ำหนัก หญิง กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง วันดี แสนกา (รร.ระยองปัญญานุกูล) สถิติ 5.01 ม., เงิน ศศิประภา นามวิชา (รร.อุบลปัญญานุกูล) สถิติ 4.77 ม., ทองแดง สุพรรณี โกละกะ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 4.73 ม.

                ขว้างจักร ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง ณัฐพล คุ้มกุมาร (รร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) สถิติ 23.31 ม., เงิน วัชระ บุรีวัน (รร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 23.3 ม., ทองแดง ณัฐวัฒน์ ดวงแก้ว (รร.โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี) สถิติ 22.07 ม.

                กระโดดไกล หญิง กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง วิภาดา ยืนยาว (รร.อุบลปัญญานุกูล) สถิติ 3.63 ม., เงิน จินดารัตน์ ขาวอ่อน (รร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล) สถิติ 3.24 ม., เหรียญทองแดง ศิริตา เที่ยงธรรม (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 3.2 ม.

                ทุ่มน้ำหนัก ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง นิคม อ้ายดี (รร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 8.71 ม., เงิน ธันวา แย้มขยาย (รร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 8.33 ม., ทองแดง วราวุธ อินทร์รุ่ง (รร.ชุมพรปัญญานุกูล) สถิติ 6.95 ม.

                ทุ่มน้ำหนัก ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทองภานุพงศ์ ลีดาว (รร.ลพบุรีปัญญานุกุล) สถิติ 8.73 ม., เงิน ชลาธิป กอบแก้ว (รร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 8.27 ม., ทองแดง สันโชค เชื้อโห้ (โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล) สถิติ 5.76 ม.

                พุ่งแหลน ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง วัชระ บุรีวัน (รร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 29.88 ม., เงิน ณัฐวัฒน์ ดวงแก้ว (รร.โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี) สถิติ 23.9 ม., ทองแดง นภดล จงจิตร (รร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) สถิติ 23.84 ม.

                วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง ศศิวรรณ เก้าเอี้ยน (รร.สงขลาพัฒนาปัญญา) สถิติ 21.93 วิ., เงิน นภา หมื่นแหละ (รร.กาวิละอนุกูล) สถิติ 29.08 วิ.

                วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง กชมน อังปนานนท์ (รร.ประชาบดี) สถิติ 23.88 วิ.

                วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง ขวัญตา บูชา (รร.ประชาบดี) สถิติ 21.22 วิ., เงิน ดิษยา นาวะบุตร (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 24.62 วิ.

                วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง ธีรพงษ์ เพ็ชรแขก (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย) สถิติ 18.09 วิ., เงิน โกเมศ อยู่หลาย (รร.กาวิละอนุกูล) สถิติ 18.19 วิ., ทองแดง เก่ง ฤทธิ์เรือง (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 23.04 วิ.

                วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง ต้น กลิ่นสันเที๊ยะ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย) สถิติ 19.51 วิ., เงิน กิตติพงศ์ อยู่คะเชนทร์ (รร.ประชาบดี) สถิติ 33.76 วิ.

                วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T37 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง ณัฐพล คำแพง (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 18.99 วิ., เงิน ธีระศักดิ์ ณ ลำพูน (รร.กาวิละอนุกูล) สถิติ 21.86 วิ., ทองแดง ณัฐพงศ์ กล้าหาญ (รร.ประชาบดี) สถิติ 38.24 วิ.

                วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T38 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง สมัชญ์ เลายะ (รร.กาวิละอนุกูล) สถิติ 17.98 วิ., เงิน วิทวัช กรดแก้ว (รร.ประชาบดี) สถิติ 23.58 วิ.

                วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35 รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง ชนินาฎ จันทาคำ (รร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 29.15 วิ.

                วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36 รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง สุมาลี บรรจบรัศมี (รร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 23.29 วิ., เงิน หนึ่งฤทัย พิมพา (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 36.98 วิ.

                วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37 รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง สุขใจ สุวรรณวัฒกี (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 28.23 วิ.

                วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35 รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง วิวัฒน์ ตะเคียนเกลี้ยง (รร.อุบลปัญญานุกูล) สถิติ 17.44 วิ., เงิน โกมล รังกาวงค์ (รร.พิจิตรปัญญานุกุล) สถิติ 19.08 วิ., ทองแดง อภิวัฒน์ น่านน้อง (รร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 22.28 วิ.

                วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36 รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง ฤทธิไกร คำชุ่ม (รร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 16.00 วิ., เงิน เล็ก ปิ่นสุวรรณ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย) สถิติ 18.02 วิ., ทองแดง ปิยเรศ ทองบำรุง (รร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 30.14 วิ.

                วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T37 รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง วิสาร ตาหมี่ (รร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 15.86 วิ., เงิน เทวัญ ปินไชย (รร.กาวิละอนุกูล) สถิติ 17.63 วิ., ทองแดง ชัยวัฒน์ พรมมาก (รร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 26.64 วิ.

                วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T38 รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง ดำเกิง วงศ์นนทภูมิ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 13.97 วิ., เงิน บุญเหลือ เต็มปักษี (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย) สถิติ 16.62 วิ.

                วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางตา T11 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง ศิริวิภา ศรีชัยตัน (รร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 16.5วิ., เงิน อรพิน เพ็งนุ่ม (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 17.06 วิ., ทองแดง ศิริรัตน์ เรียงรายวิลาศคีรี (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 26.87 วิ.

                วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางตา T12 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง พรพรรษา สุวรรณมหาวงค์ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 16.46 วิ., เงิน ธาริณี ปรีเปรม (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 17.18 วิ., ทองแดง หอมแดง คำคง (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 18.67 วิ.

                วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางตา T11 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง ศักดิ์สิทธิ์ จันต๊ะ (รร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 13.82 วิ., เงิน ชนาธิป เกตุเทศ (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 14.88 วิ., ทองแดง สิทธิโชค ประโลหิต (รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 16.58 วิ.

                วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางตา T12 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง ภานุวัฒน์ กามินทร์ (โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 17.55 วิ., เงิน พุฒิพงศ์ อ่องรัก (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 17.58 วิ.

                วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางตา T11 รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง เจนจิรา ปัญญาทิพย์ (รร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 17.52 วิ., เงิน ฉวี สัตตารัมย์ (รร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ)) สถิติ 21.24 วิ.

                วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง วิภาดา ยืนยาว (รร.อุบลปัญญานุกูล) สถิติ 15.66 วิ., เงิน จินดารัตน์ ขาวอ่อน (รร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล) สถิติ 15.76 วิ., ทองแดง อาติมา เชื้อเพ็ชร (รร.ระยองปัญญานุกูล) สถิติ 15.98 วิ.

                วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง ธนวันต์ โพธิ์น้อย (รร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 12.97 วิ., เงิน ธรรมนูญ อุ่นฟอง (รร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 13.11 วิ., ทองแดง วสุรัส มีสุข (รร.นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล) สถิติ 13.17 วิ.

                วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง อรวรรณ แซ่ลี (รร.น่านปัญญานุกูล) สถิติ 14.37 วิ., เงิน มนันชญา นามพิชัย (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 14.6วิ., ทองแดง ณัฐพร ต๊ะพินะ (รร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 15.14 วิ.

                วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง ธันวา แย้มขยาย (รร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 12.37 วิ., เงิน สันติ เอี่ยมแจง (รร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 12.55 วิ., ทองแดง นิพนธ์ สินและหมัด (รร.ชุมพรปัญญานุกุล) สถิติ 12.69 วิ.

                วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง ศิรินันท์ สีเชียงสา (รร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 14.17 วิ., เงิน ขนิษฐา ทองดี (รร.โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 14.77 วิ., ทองแดง กษมาวรรณ ปั้นสอาด (โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 15.05 วิ.

                วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง บัญชา วรรณรัตน์ (รร.โสตศึกษา จ.ขอนแก่น) สถิติ 12.77 วิ., เงิน วุฒิชัย เซ่งรักษา (รร.โสตศึกษา จ.นครศรีธรรมราช) สถิติ 12.78 วิ., ทองแดง ตติยะ พรกฤษดานันท์ (รร.โสตศึกษา จ.นครปฐม) สถิติ 13.06 วิ.

                วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง วาสนา โอฐน้อย (รร.โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 14.24 วิ., เงิน ไอลดา มาลา (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 14.53 วิ., ทองแดง ศิโรธร ตันหงษ์ (รร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา) สถิติ 14.56 วิ.

                วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง ฉัตรชัย บุตรราช (รร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น) สถิติ 11.73 วิ., เงิน สิทธิวัฒน์ เรืองจันทร์ (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 11.9วิ., ทองแดง อัจฉริยะ ผาดาบรรณ (รร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 11.92 วิ.

                วีลแชร์ 100 ม. หญิง T53 รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง ปณิตา สร้อยรัก (รร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 23.73 วิ.

                วีลแชร์ 100 ม. ชาย T53 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง กระษาปณ์ เจริญสุข (รร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 23.58 วิ., เงิน เกียรติศักดิ์ ทรัพย์เจริญ (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 25.37 วิ.

                วีลแชร์ 100 ม. ชาย T54 รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง ภูมิรินทร์ วงค์ษา (รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่) สถิติ 22.77 วิ.

                วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการแขนขา T42 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง ทิพวรรณ ขวัญสวัสดิ์ (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 21.38 วิ.

                วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการแขนขา T44 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง ศิริพร น้ำจันทร์ (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 23.23 วิ.

                วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการแขนขา T45-46 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง สิทธิกร พิสัยเลิศ (รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่) สถิติ 25.3 วิ.

                วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการแขนขา T45-46 รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง โศภิษฐ์ กำเนิดเพชร (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 16.46 วิ.

                วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางตา T11 รุ่นอายุ 25 ปี

                ทอง ธันวา ละฝาย (รร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 13.31 วิ., เงิน พีระพล หวาดบก (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 13.33 วิ.

                วีลแชร์ 100 ม. ชาย T54 รุ่นอายุ 16 ปี

                ทอง เจษฏากร อู่ขำ (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 20.04 วิ., เงิน เอกพงษ์ แจ่มกมล (รร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 20.38 วิ., ทองแดง ธีรเดช กลางมณี (รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 28.38 วิ.

 

            ว่ายน้ำ ณ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

                ฟรีสไตล์ 200 ม. ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุต่ำกว่า 16 ปี

                ทอง ฌานวิทย์ มงคลชัย (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 03:47.45 นาที

                ฟรีสไตล์ 200 ม. ชาย พิการทางหู S15 อายุต่ำกว่า 16 ปี

                ทอง ณัฐพนธ์ สมชัยยา (รร.ภูเก็ตปัญญานุกูล) สถิติ 04:18.07 น., เงิน วุฒินันท์ กองติ๊บ (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 04:18.82 น.

                ฟรีสไตล์ 200 ม. ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 17-25 ปี

                ทอง ปัญญา หอมมาลัย (รร.ปัญญาวุฒิกร) สถิติ 02:45.92 น. (ทำลายสถิติเดิมของ นายวรนาท พานทอง (รร.ภูเก็ตปัญญานุกูล) ทำไว้ 03:11.08 นาที)

                ฟรีสไตล์ 200 ม. ชาย พิการทางสายตา S11 อายุ 17-25 ปี

                ทอง วรเชษฐ คนงาม (ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด นนทบุรี) สถิติ 04:12.65 น.

                ฟรีสไตล์ 200 ม. ชาย พิการทางหู S15 อายุ 17-25 ปี

                ทอง อำพล หยังกุล (วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก) สถิติ 03:17.50 น., เงิน ธีรพงษ์ ทองเจือ (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 03:53.70 น., ทองแดง อดิเกียรติ ยมโดย (รร.ภูเก็ตปัญญานุกูล) สถิติ 04:09.70 น.

                ฟรีสไตล์ 200 ม. ชาย พิการทางกาย S7 อายุ 17-25 ปี

                ทอง จันทร์นี วงศ์นนทภูมิ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี) สถิติ 03:22.30 น., เงิน วรภพ จิตสามารถ (รร.ศรีสังวาลนนทบุรี) สถิติ 03:33.95 น.

                ฟรีสไตล์ 200 ม. หญิง พิการทางหู S15 อายุต่ำกว่า 16 ปี

                ทอง พัทธนันท์ เอียบสกุล (รร.เศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์) สถิติ 05:44.94 น.

                ฟรีสไตล์ 200 ม. หญิง พิการทางปัญญา S14 อายุ 17-25 ปี

                ทอง วาสนา สละกุดดิน (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 04:04.86 น.

                ฟรีสไตล์ 200 ม. หญิง พิการทางหู S15 อายุ 17-25 ปี

                ทอง เจียมจิต ทองกก (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 04:02.05 น., เงิน วาสนา พุทธสังฆราช (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 05:49.35 น.

                ฟรีสไตล์ 200 ม. หญิง พิการทางกาย S10 อายุ 17-25 ปี

                ทอง มงคล แก้วหลักคำ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 03:21.86 น.

                ฟรีสไตล์ 200 ม. หญิง พิการทางกาย S5 อายุ 17-25 ปี

                ทอง พรพิมล สุทธิจิตตานนท์ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 05:43.17 น.

                กรรเชียง 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุต่ำกว่า 16 ปี

                ทอง ฌาณวิทย์ มงคลชัย (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 02:32.02 น.

                กรรเชียง 100 ม. ชาย พิการทางหู S15 อายุต่ำกว่า 16 ปี

                ทอง ภาษิต ฉันทฤกษ์ผดุง (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่) สถิติ 01:29.82 น. (ทำลายสถิติเดิมของตัวเอง ทำไว้ 01:31.37 น.), เงิน ปิยะพงษ์ โกนสัก (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่) สถิติ 01:36.31 น., ทองแดง ขวัญชัย จิตวารีกุล (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์) สถิติ 02:19.17 น.

                กรรเชียง 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 17-25 ปี

                ทอง ปัญญา หอมมาลัย (รร.ปัญญาวุฒิกร กทม.) สถิติ 01:40.15 น. (ทำลายสถิติเดิมของ วรนาท พานทอง (รร.ภูเก็ตปัญญานุกูล) ทำไว้ 01:55.23 น.), เงิน กันต์ ประวาลวิจิตร (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย) สถิติ 01:56.78 น.

                กรรเชียง 100 ม. ชาย พิการทางหู  S15 อายุ 17-25 ปี

                ทอง อดิเกียรติ ยมโดย (รร.ภูเก็ตปัญญานุกูล) สถิติ 01:59.71 น. (ทำลายสถิติเดิมของตนเองทำไว้ 02:03.23 น.), เงิน คุณากร สุชัยมานะเจริญ (วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก) สถิติ 02:13.63 น.

                กรรเชียง 100 ม. ชาย พิการทางกาย S7 อายุ 17-25 ปี

                ทอง จันทร์นี วงศ์นนทภูมิ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 01:47.45 น.

                กรรเชียง 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา S14 อายุต่ำกว่า 16 ปี

                ทอง นรียา อิ่มสมภาร (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 02:11.45 น.

                กรรเชียง 100 ม. หญิง พิการทางหู S15 อายุต่ำกว่า 16 ปี

                ทอง พัทธนันท์ เอียบสกุล (รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์) สถิติ 02:36.47 น., เงิน มณีรัตน์ ทิมกิจจะ (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์) สถิติ 02:50.24 น., ทองแดง บัวชมพู ศรีวิรัช (รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์) สถิติ 03:12.80 น.

                กรรเชียง 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา S14 อายุ 17-25 ปี

                ทอง วาสนา สละกุดดิน (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 02:40.88 น.

                กรรเชียง 100 ม. หญิง พิการทางหู S15 อายุ 17-25 ปี

                ทอง นฤพร ชูจินดา (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์) สถิติ 02:06.57 น., เงิน ธัญญานุช แสวงบุญ (รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์) สถิติ 03:16.21 น., ทองแดง บุญนภา พงษ์กาญจน์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก) สถิติ 03:20.97 น.

                กรรเชียง 100 ม. หญิง พิการทางกาย S10 อายุ 17-25 ปี

                ทอง มงคล แก้วหลักคำ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 01:52.87 น.

                กบ 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา SB14 อายุต่ำกว่า 16 ปี

                ทอง ฌาณวิทย์ มงคลชัย (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 02:20.43 น.

                กบ 100 ม. ชาย พิการทางหู SB15 อายุต่ำกว่า 16 ปี

                ทอง ภาษิต ฉันทฤกษ์ผดุง (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่) สถิติ 01:36.59 น., เงิน ปิยะพงษ์ โกนสัก (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่) สถิติ 01:39.80 น., ทองแดง ณัฐพนธ์ สมชัยยา (รร. ภูเก็ตปัญญานุกูล) สถิติ 02:08.90 น.

                กบ 100 ม. ชาย พิการทางกาย SB5 อายุต่ำกว่า 16 ปี

                ทอง ณัฐพงษ์ วิประจง (รร.ศรีสังวาลนนทบุรี) สถิติ 02:28.03 น.

                กบ 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา SB14 อายุ 17-25 ปี

                ทอง กันต์ ประวาลวิจิตร (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย) สถิติ 01:53.50 น.

                กบ 100 ม. ชาย พิการทางสายตา SB11 อายุ 17-25 ปี

                ทอง จะยี จะแสง (รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 02:19.84 น.

                กบ 100 ม. ชาย พิการทางหู SB15 อายุ 17-25 ปี

                ทอง อำพล หยังกุล (วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก) สถิติ 01:46.44 น. (ทำลายสถิติเดิมของตัวเอง ทำไว้ 01:49.71 น.), เงิน บรรเจิด ราชล้อม (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 02:01.48 น., ทองแดง ธีรพงษ์ ทองเจือ (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 02:02.30 น.

                กบ 100 ม. ชาย พิการทางกาย SB4 อายุ 17-25 ปี

                ทอง ธีรเทพ นุ่นขาว (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 03:27.65 น.

                กบ 100 ม. ชาย พิการทางกาย SB7 อายุ 17-25 ปี

                ทอง จันทร์นี วงศ์นนทภูมิ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 02:37.41 น.

                กบ 100 ม. หญิง พิการทางหู SB15 อายุต่ำกว่า 16 ปี

                ทอง สุภาวรรณ ไกลยะนะ (รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์) สถิติ 02:22.97 น., เงิน มณีรัตน์ ทิมกิจจะ (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์) สถิติ 02:36.49 น., ทองแดง พิศุทธ์รดา เพ่งพิศ (รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์) สถิติ 03:27.09 น.

                กบ 100 ม. หญิง พิการทางกาย SB4 อายุต่ำกว่า 16 ปี

                ทอง นิภาพร พลชม (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 05:16.36 น. (ทำลายสถิติเดิมของตัวเอง ทำไว้ 05:48.23 น.)

                กบ 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา SB14 อายุ 17-25 ปี

                ทอง วาสนา สละกุดดิน (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง นนทบุรี) สถิติ 02:40.46 น.

                กบ 100 ม. หญิง พิการทางหู SB15 อายุ 17-25 ปี

                ทอง นฤพร ชูจินดา (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์) สถิติ 01:57.77 น., เงิน เจียมจิตร ทองกก (รร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 02:06.19 น., ทองแดง สุทธิดา เตชนันท์ (รร.โสตศึกษาเทพรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์) สถิติ 02:08.25 น.

                กบ 100 ม. หญิง พิการทางกาย SB4 อายุ 17-25 ปี

                ทอง พรพิมล สุทธิจิตตานนท์ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 03:24.6น.

                ผีเสื้อ 100 ม. ชาย พิการทางหู S15 อายุต่ำกว่า 16 ปี

                ทอง ภาษิต ฉันทฤกษ์ผดุง (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร) สถิติ 01:29.21 น., เงิน  ปิยะพงษ์ โกนสัก (รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร) สถิติ 01:30.14 น.

                ผีเสื้อ 100 ม. ชาย พิการทางกาย S6 อายุต่ำกว่า 16 ปี

                ทอง เดชาวัติ กาหลง (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 01:56.98 น., เงิน ได้แก่ ณัฐพงษ์ วิประจง (รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 02:04.83 น.

                ผีเสื้อ 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 17-25 ปี

                ทอง ปัญญา หอมมาลัย (รร.ปัญญาวุฒิกร) สถิติ 01:35.45 นาที (ทำลายสถิติเดิมของ นายกันต์ ประวาลวิจิตร (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย นนทบุรี) ทำไว้ 02:13.67 น.)

                ผีเสื้อ 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา S14 อายุต่ำกว่า 16 ปี

                ทอง นรียา อิ่มสมภาร (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง นนทบุรี) สถิติ 02:10.13 น.

                ผีเสื้อ 100 ม. หญิง พิการทางหู S15 อายุต่ำกว่า 16 ปี

                ทอง ลิเดีย เนาวโอภาส (รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์) สถิติ 02:31.22 น.

                ผีเสื้อ 100 ม. หญิง พิการทางหู S15 อายุ 17-25 ปี

                ทอง ธัญญชนก วีรโชติกิจ (รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์) สถิติ 02:40.33 น.

                สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 'เมืองแพร่เกมส์ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2556

                สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 7 ทอง, สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง นนทบุรี 5 ทอง, รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี และรร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระราชินูปถัมภ์ 4 ทอง, รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ และรร.ปัญญาวุฒิกร 3 ทอง

 

 

 

 

Custom text here. Joomla Template 888poker