สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน

 
logo4

     เป็นรูปพระธาตุช่อแฮ ฐานล่างเป็นวนอุทยาน    แพะเมืองผี และอนุสาวรีย์พระลอ ตั้งอยู่บนเลข 34 บนริ้วสีแดงเลือดหมู และสีเขียว มีสัญลักษณ์เป็นห่วง 10 ห่วง อยู่ยอดพระธาตุ มีคำว่า “เมืองแพร่เกมส์” และ “กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ” สัญลักษณ์การ ขันมีความหมาย ดังนี้

  พระธาตุช่อแฮ  เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวแพร่ และจังหวัดใกล้เคียง ออกแบบโดยใช้เป็นสีทอง เพื่อสื่อถึงความมีคุณค่า
  วนอุทยานแพะเมืองผี  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก จากการถล่มของหน้าดิน ส่วนที่แข็ง จะคงตัว ดูคล้ายดอกเห็ด หน้าผา และเสาหิ
 อนุสาวรีย์พระลอ  พระธาตุพระลอ เป็นโบราณสถานที่มีประวัติเกี่ยวกับเวียงสอง เมืองโบราณที่กล่าวถึงวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตพระลอ และเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ พระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอสอง
 สัญลักษณ์ห่วง 10 ห่วง   สื่อถึงความสามัคคีกลมเกลียวของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภายใต้ปรัชญาการกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”
 ริ้วสีแดงเลือดหมู เขียว    แสดงถึงสีประจำจังหวัดแพร่ 
 ริ้วสีเหลือง    แสดงถึงสีประจำจังหวัดแพร่ 
 เลขไทย 34   แสดงถึงครั้งที่จัดการแข่งขันใช้เป็นตัวเลขๆไทยสีน้ำเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

 

สัญลักษณ์นำโชค (Mascot)

     จังหวัดแพร่  ใช้ม้าสวมชุดหม้อห้อม เป็น  สัญลักษณ์นำโชค ซึ่งม้าเป็นสัญลักษณ์ ส่วนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในตราประจำจังหวัดแพร่ โดยกำหนดให้ชื่อ “คำปันเกย” เพื่อสื่อถึงความสนิทสนมคุ้นเคยกัน    อย่างรวดเร็วของนักกีฬา อันเกิดจากการเข้าร่วม    การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34

คำขวัญเมืองแพร่


หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง
ลอเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม
 

Custom text here. Joomla Template 888poker