รายการ เซปักตะกร้อ คู่ชาย คู่ที่ 16 คู่ที่ 16 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 15:45 น.
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นายวีระชัย แก้วอยู่ เขตการแข่งขันที่ 6 พิษณุโลก
2 เด็กชายกิตติธัช พันธุเมฆ เขตการแข่งขันที่ 6 พิษณุโลก
1 นายณัฐพงศ์ คชปักษี เขตการแข่งขันที่ 9 พัทลุง
2 นายนันทวัส แย้มช่วย เขตการแข่งขันที่ 9 พัทลุง
3 นายมนัส มะลิวัลย์ เขตการแข่งขันที่ 9 พัทลุง

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330