รายการ เซปักตะกร้อ คู่ชาย คู่ที่ 15 คู่ที่ 15 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 15:45 น.
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 กิตติพันธุ์ จันนอก เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
2 ธนาคาร ประสิทธิคอน เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
3 วิทิตชา ขาวสำอางค์ เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
1 จตุพร ตลึงจิตร เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
2 ณัฐพงค์ ชบาพฤกษ์ เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
3 นันทวัฒน์ ปิ่นทอง เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330