รายการ เซปักตะกร้อ คู่ชาย คู่ที่ 14 คู่ที่ 14 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 15:00 น.
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 พิษณุ พันธุ์ทองคำ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
2 สุธะรัตน์ เทียมทะนงค์ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
1 ธีราธร สมสิ่ง เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
2 รัชชานนท์ ชุ่มใจ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
3 วุฒินันท์ คำเสนาะ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330