รายการ เซปักตะกร้อ คู่ชาย คู่ที่ 13 คู่ที่ 13 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 15:00 น.
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นายธนวัฒน์ สีดาบุญ เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
2 นายธีรศักดิ์ ศรีจันทร์ เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
3 นายวิทวัส การรักษา เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
1 นายกิตติวินท์ โภชน์พันธ์ เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
2 นายธีรเทพ อยู่ดี เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
3 นายบาจรีย์ เพ็ญนภา เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330