รายการ เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย คู่ที่ 12 คู่ที่ 12 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 14:15 น.
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ชนาธรณ์ ผันกระโทก เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
2 ภูมิภัทร ภูสง่า เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
3 ศุภชัย ศรีทอง เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
4 สุทธิเกียรติ พันแสนแก้ว เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
5 อาทิตนนท์ เป๋าเงิน เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
1 จุฑาวัฒน์ ขวัญชู เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
2 ซัลมาน แดงโฉมงาม เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
3 ธีรภัทร พรมนิล เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
4 ภานุพงศ์ คงทอง เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
5 สรายุทธ สุขเสน เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330