รายการ เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย คู่ที่ 11 คู่ที่ 11 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 14:15 น.
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ณัฐชนน สาครเจริญ เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
2 นางสหรัฐ หมื่นพรม เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
3 นายจีรพัฒน์ ศรีโบราณ เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
4 นายธีรวัฒน์ เอกวงษา เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
5 นายศราวุฒิ นามโยธี เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
1 คงสิทธิ์ ตรีแก้ว เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
2 ชัยชาญ เกื้อมรัมย์ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
3 ณรงค์ศักดิ์ อาจวงษ์ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
4 ธนวัฒน์ ยั่งยืน เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
5 ผดุงศักดิ์ ยุซิ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330