รายการ วอลเลย์บอล ทีมหญิง คู่ที่ 5 สายที่ B คู่ที่ 5 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น.
   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ชุลีพร ฤทธิ์วิเศษ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
2 ญาณิน ดวงจันทร์ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
3 ธิรารักษ์ เจียระดับ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
4 ปริศนา ประนามโก เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
5 พนิดา โยควัฒน์ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
6 วณิชยา ลิ่มสกุล เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
7 วรรณรสา คงมี เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
8 วิชญาดา พรมบุตร เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
9 ศศิประภา มณีวงษ์ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
10 สุรางคนา ขุนทุม เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
11 อมรรัตน์ สีจันทร์ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
12 อรวรรณ เขียวบม เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
1 กนกพร เพียงตา เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
2 ขนิษฐา หายทุกข์ เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
3 นภัส พฤกษามาลา เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
4 นิยากร วิเวกคีรี เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
5 บุษกร มลวัง เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
6 บุษยา มาจังหรีด เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
7 มันฑนา สำโรงพล เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
8 รัชนีกร เจียมเกาะ เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
9 สายฝน ทาบุราณ เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
10 สิริลักษณ์ แชกระโทก เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
11 สุมินตรา วงษ์โก เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
12 อพินยา พันจุฬา เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330