รายการ บาสเกตบอล ทีมชาย คู่ที่ 4 คู่ที่ 4 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13:00 น.
   โรงยิมส์ ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นายณัฐนันท์ จำเริญจิตร เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
2 นายธนนันท์ กรรณิกา เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
3 นายธนพนธ์ วงษ์วาท เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
4 นายธนพัฒน์ สารวงษ์ เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
5 นายธีรภัทร ศุภวงศ์วรรธนะ เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
6 นายพชรพล พลเศษ เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
7 นายพลวัตร วงศ์โสภา เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
8 นายพันธมิตร ดีรักษา เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
9 นายภูมิรนานนท์ ปาระมี เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
10 นายวิกรานต์ สุรชัย เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
11 นายวิลเลี่ยม พุสดีดอน เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
12 นายโชคทวี แสงสี เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา
1 ชุติพนธ์ วิเศษพันธ์ เขตการแข่งขันที่ 2 จันทบุรี
2 ฐิติพงศ์ ชำนาญเวช เขตการแข่งขันที่ 2 จันทบุรี
3 ณัฐวุฒิ พรรคสวาท เขตการแข่งขันที่ 2 จันทบุรี
4 ธนกร นันสุนานนท์ เขตการแข่งขันที่ 2 จันทบุรี
5 ธนกร น่วมเทียม เขตการแข่งขันที่ 2 จันทบุรี
6 ธนกฤต คชฉวีวงษ์ เขตการแข่งขันที่ 2 จันทบุรี
7 ธนดล วรรณทะวงษ์ เขตการแข่งขันที่ 2 จันทบุรี
8 นวกานต์ บัวหลวง เขตการแข่งขันที่ 2 จันทบุรี
9 ปณต ฉ่ำฉวย เขตการแข่งขันที่ 2 จันทบุรี
10 พีรพัฒน์ พงศ์พุทธชาติ เขตการแข่งขันที่ 2 จันทบุรี
11 วิชยุตม์ จันทสิทธิ์ เขตการแข่งขันที่ 2 จันทบุรี
12 สุทิวัส ตันยศนนท์ เขตการแข่งขันที่ 2 จันทบุรี

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330