รายการ วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง คู่ที่ 6 สายที่ F คู่ที่ 6 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13:00 น.
   สนามชายหาด ม.การกีฬา
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 เด็กหญิงกิตติยารัชต์ ทะระคำหาร เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
2 เด็กหญิงวารุณี จำปาหอม เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
1 นางสาวปรางค์มุก เครือศรี เขตการแข่งขันที่ 5 ลำปาง
2 นางสาวภิญญดา พันธ์ชัย เขตการแข่งขันที่ 5 ลำปาง
3 นางสาวลลิตา สุขพันธ์ เขตการแข่งขันที่ 5 ลำปาง

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330