รายการ ฟุตซอล ทีมหญิง คู่ที่ 2 สายที่ B คู่ที่ 2 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 12:30 น.
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 จุฑาเพชร สวัสดี เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
2 ชิดชนก นิมวรรณ์ เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
3 ธีราพร พันธ์สบาย เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
4 นิพัทธา สงสาร เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
5 นิรมล เคนดี เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
6 ภัทราภรณ์ บุญมานันท์ เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
7 รุจิรา เรืองจำนงค์ศิลป์ เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
8 ศศิธร พรานกระโทก เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
9 ศศิภรณ์ อำภา เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
10 สุจิตรา พุฒหอม เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
11 สุภาพร บัวกลิ่น เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
12 เจนจิรา นนท์เอี่ยม เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
13 เรวดี พันธุ์โต เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
14 ไปรยา จันทร์เอี่ยม เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
1 จิราภร พุ่มทอง เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
2 จุฑาทิพย์ พลทา เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
3 ชนิกานต์ ยอดบุญ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
4 ชนิสรา ปลอดโปร่ง เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
5 ฐิติกานต์ วงษ์ขันธ์ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
6 นัชชา มาลกิจ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
7 นุชนาฏ ธรรมวาโร เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
8 ปวีณา พันธ์พจน์ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
9 พัชราภรณ์ ประกอบสุข เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
10 วนิดา ยี่สารพัฒน์ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
11 วรรณพร มาตขาว เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
12 วรีรัตน์ เพชรจันทร์ธเนศ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
13 ศุภิสรา ควรสวัสดิ์ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
14 อัจฉรีญาพร อุตรี เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
15 โยษิตา ภูชัน เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330