รายการ แฮนด์บอล ทีมหญิง คู่ที่ 4 สายที่ D คู่ที่ 4 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 12:30 น.
   โดมฟุตซอล ม.การกีฬา
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 กมลวรรณ ศรีพอ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
2 กัญยาณี ปาเป้า เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
3 กาญจนา สามขุนทด เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
4 จันทิมา พรมหญ้าคา เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
5 จิราวรรณ ภู่เสวก เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
6 ชฏาพร แสนศรี เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
7 ฌัชฎาภรณ์ ชัชวาลย์ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
8 นภัสวรรณ์ เชื้อไพร เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
9 บุษราคัม เหล้าขัติยา เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
10 ปภัสราภรณ์ โนนสงคราม เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
11 ปิยะนุช ทะทุมมา เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
12 พรไพลิน ประสมศรี เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
13 มธุรดา แก้วล้วน เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
14 มัลลิกา ประยูรคำ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
15 อพิชญา ชัยน้อย เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
16 อพิชญา แก้วสะอาด เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
1 ฐณัชญ์พร ศรีจันทร์ดี เขตการแข่งขันที่ 2 สมุทรปราการ
2 ดวงกมล วงศ์บุดดี เขตการแข่งขันที่ 2 สมุทรปราการ
3 ธัญจิรา โทแก้ว เขตการแข่งขันที่ 2 สมุทรปราการ
4 ธิดารัตน์ หาญสมุทร เขตการแข่งขันที่ 2 สมุทรปราการ
5 นิษาพร หัวใจเพชร เขตการแข่งขันที่ 2 สมุทรปราการ
6 รัศมี ดงสิงห์ เขตการแข่งขันที่ 2 สมุทรปราการ
7 วรรณิกา ไปสัมฤทธิ์ เขตการแข่งขันที่ 2 สมุทรปราการ
8 วรรณิดา แจ่มเสมอ เขตการแข่งขันที่ 2 สมุทรปราการ
9 ศศิกร พันทองหล่อ เขตการแข่งขันที่ 2 สมุทรปราการ
10 ศิริกัญญา สระแก้ว เขตการแข่งขันที่ 2 สมุทรปราการ
11 สรินดา โชคบัณฑิต เขตการแข่งขันที่ 2 สมุทรปราการ
12 สิริยากร สมร่าง เขตการแข่งขันที่ 2 สมุทรปราการ
13 สุชาดา นามดี เขตการแข่งขันที่ 2 สมุทรปราการ
14 อาธัญญา อุดมนิภัทร์ เขตการแข่งขันที่ 2 สมุทรปราการ
15 อารยา ประเสริฐศรี เขตการแข่งขันที่ 2 สมุทรปราการ

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330