รายการ วอลเลย์บอล ทีมหญิง คู่ที่ 4 สายที่ C คู่ที่ 4 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 12:30 น.
   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 กมลชนก ตั่งกิ่ง เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
2 กัลยาวดี คะสุดใจ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
3 จิราพร พานิชศิริ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
4 ชนากานต์ คำนึง เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
5 นริศรา เมืองจันทร์ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
6 มฤมล บุตรวงค์ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
7 มินตรา ประทุมมา เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
8 รัตนากร อาษากิจ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
9 ศิริธรณ์ สีผาโครต เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
10 สุทธิดา วิจิตรจันทร์ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
11 อัมพา สนสุรัตน์ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
12 เพ็ญพิชชา แข็งฤทธิ์ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
1 นางสาวกนกวรรณ แซ่ตัน เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
2 นางสาวจันทิมา เค้ายวนผึ้ง เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
3 นางสาวปภาดา เอ่งหลี เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
4 นางสาวพิมพ์ชนก ประทีป ณ ถลาง เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
5 นางสาวภัทรมน เม่งบุตร เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
6 นางสาวภัทราภรณ์ อ่อนศรีแก้ว เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
7 นางสาววรัญญา อิ่มใจ เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
8 นางสาวสุจิรา กาเส็มส๊ะ เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
9 นางสาวอนิษา กตกุลปัญญา เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
10 นางสาวอภิชญา ช่วยยก เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
11 นางสาวฮานิสา วาฮะ เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
12 นางสาวเมธาวี เครือวัลย์ เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330