รายการ รักบี้ฟุตบอล 15 คน คู่ที่ 3 สายที่ C คู่ที่ 3 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 12:00 น.
   กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นายกัญจน์ ลิมปิโชติกุล เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
2 นายคุณานนท์ พรมวัง เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
3 นายชนิตพล ไพรอุดมทอง เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
4 นายชลสิทธิ์ ชูเลิศ เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
5 นายชัชวาลย์ ต๊ะรักษ์ เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
6 นายธนวัฒน์ ปัญญาอิทธิกุล เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
7 นายธรรมรักษ์ เพชรดี เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
8 นายนิติพัฒน์ บำรุงชน เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
9 นายปฏิพัทธ์ ศรีสมบัติขจร เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
10 นายพลวัฒน์ สมโภชน์ เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
11 นายพลวัต พวงมาลัย เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
12 นายพิพัฒน์ ถาวรขจรศิริ เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
13 นายภัทรพล คุณูปธานินทร์ เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
14 นายภูมิพัฒน์ จันทร์สุข เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
15 นายภูมิภัทร ถิระศุภศรี เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
16 นายมนพันธ์ ชูนาม เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
17 นายวราธิษณ์ ปีคาน เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
18 นายสิรภพ นวนพลอย เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
19 นายสุประวีณ์ จงเจริญชัยสกุล เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
20 นายอธิบดี อร่ามหนุน เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
21 นายเพชรกล้า วัฒนพงษ์ เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
22 นายเสริมพล มหาโชติ เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
23 นายโยธิน กุลหอม เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
24 นายโรจนพงษ์ ทาโส เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
25 เด็กชายฐานมังกร เรืองโรจนพร เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
26 เด็กชายพงศกร พรหมจันทร์ เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
1 ด.ช.กฤษติภูมิ นิ่มบุญจาช เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
2 ด.ช.ดีพร้อม มุสิกมาศ เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
3 ด.ช.พงศกร โพประยูร เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
4 ด.ช.วรวิชญ์ อายุโย เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
5 นายกิตติศักดิ์ ร่วมทอง เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
6 นายชุมพล นาบุญ เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
7 นายณราวุฒิ โพประยูร เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
8 นายที่สุด กลยณีย์ เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
9 นายธนกร ชื่นสว่าง เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
10 นายธนธรณ์ แจ้งแซ่ม เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
11 นายธนภัทร จินดาประดิษฐ์ เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
12 นายนกัมปนาท อรรถารักษ์ เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
13 นายนวพล โพธิ์หา เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
14 นายนวภัทร อบพล เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
15 นายพงศรัณย์ พันชำนาญ เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
16 นายพศวัต แสงสะกา เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
17 นายภาณุวิชญ์ อิศรางกูล เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
18 นายภูริณัฐ พนมกุล เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
19 นายวสิทธิ์พล ปั้นทอง เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
20 นายวัชรพล มหาเรือนจันทร์ เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
21 นายวาคิม มาสันเทียะ เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
22 นายวิสิทธิ์ธร ปั้นทอง เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
23 นายศิลายุ สังสมศักดิ์ เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
24 นายอดิเทพ บรรณปัญญา เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
25 นายอภิมุข แก้วพิน เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก
26 นายอัษฎา โพธิสูงเนิน เขตการแข่งขันที่ 2 นครนายก

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330