รายการ บาสเกตบอล ทีมหญิง คู่ที่ 3 คู่ที่ 3 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11:40 น.
   โรงยิมส์ ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 จารุวรรณ เสมามิ่ง เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
2 ชนัญชิดา พวงกันยา เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
3 ชุติมา คงคากุล เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
4 ธิดารัตน์ เกียบสันเทียะ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
5 นันท์นภัส พงศ์อมรนฤนาท เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
6 พรรณวษา บุญจันทร์ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
7 พิชชญา สอนเต็ม เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
8 วรนุช บุญคำ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
9 สุกิตรา วัจนา เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
10 สุดารัตน์ พูนศรี เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
11 อชิรญา คำภีระ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
12 ไอลดา ผ่องแก้ว เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
1 กชพร สุขใจ เขตการแข่งขันที่ 6 นครสวรรค์
2 กมลพร ฤทธิ์กระจาย เขตการแข่งขันที่ 6 นครสวรรค์
3 ชญานี เนียมนัด เขตการแข่งขันที่ 6 นครสวรรค์
4 ธีราพร อ่วมคุ้ม เขตการแข่งขันที่ 6 นครสวรรค์
5 น.ส.สุชานาถ บัวนารถ เขตการแข่งขันที่ 6 นครสวรรค์
6 นนทวรรณ นาวิชิต เขตการแข่งขันที่ 6 นครสวรรค์
7 นับพร อติฉันฑ์โฑ เขตการแข่งขันที่ 6 นครสวรรค์
8 ปรียภัสสร์ สังข์ทอง เขตการแข่งขันที่ 6 นครสวรรค์
9 พัชรพร ทรงธรรมรัตนา เขตการแข่งขันที่ 6 นครสวรรค์
10 มธุรดา ผูกพานิช เขตการแข่งขันที่ 6 นครสวรรค์
11 สุมิตรา กลิ่นโตนด เขตการแข่งขันที่ 6 นครสวรรค์
12 อทิชา เมฆวิมานลอย เขตการแข่งขันที่ 6 นครสวรรค์

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330