รายการ เซปักตะกร้อ คู่หญิง คู่ที่ 8 คู่ที่ 8 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11:15 น.
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ปิยะดา หมื่นเฮ้า เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
2 วิลาสินี ไกรโคกสูง เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
3 อภัสรา หงษาวงศ์ เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
1 นางสาวปรารถนา พยุงกรรณิกา เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
2 นางสาวสิริวิมล แก้วมณี เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
3 นางสาวเสาวนีย์ เลาดี เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330