รายการ เซปักตะกร้อ คู่หญิง คู่ที่ 7 คู่ที่ 7 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11:15 น.
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 พรไพลิน หนูสีแก้ว เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
2 มัญฑิรา แก้วมี เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
3 วรกานต์ มูสิกะ เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
1 นางสาวมุทิตา ศรีนวล เขตการแข่งขันที่ 9 พัทลุง
2 เด็กหญิงชุติสรา จันทศรี เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
3 เด็ฤหญิงสุภ้สรา เพชรจูด เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330