รายการ ฟุตบอล ทีมหญิง คู่ที่ 2 สายที่ B คู่ที่ 2 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11:00 น.
   สนาม กกท.อุดรธานี / ม.การกีฬาแห่งชาติ
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นางสาวกรานต์วรินทร์ ศีรบุญเรือง เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
2 นางสาวกัญชพร บุตรดี เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
3 นางสาวกิตติกานต์ แฮะประโคน เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
4 นางสาวขวัญจิรา โต๊ะงาม เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
5 นางสาวจีรภัทร ชะรัมย์ เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
6 นางสาวชนาภา ผลบุญ เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
7 นางสาวณัฐนรี งามเชย เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
8 นางสาวณัฐนรี ห่วงประโคน เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
9 นางสาวธนัชฏา โม้ทองศรี เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
10 นางสาวธีรฎา สร้อยสูงเนิน เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
11 นางสาวนพวรรณ ภูทอง เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
12 นางสาวบุษราคัม แนบสุข เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
13 นางสาวปวีณา จาปุรี เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
14 นางสาวปุณยาพร บ้งทัด เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
15 นางสาววิชุดา สุจริต เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
16 นางสาวสุชานันท์ คงสม เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
17 นางสาวสุชานาฎ ทองอ่อน เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
18 นางสาวสุทธิกานต์ บวชสันเที๊ยะ เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
19 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็ชรมีดี เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
20 นางสาวอริสา สีเล เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
21 นางสาวอานันตยา ยอดเครือ เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
22 นางสาวอุบลวรรณ ใยสูบ เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
23 นางสาวเเดร์นิสา สมชม เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
24 เด็กหญิงกุลธิดา เพียงใจ เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
25 เด็กหญิงโชติกา สียางนอก เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
1 นางสาวกาญจนา ธรรมวิเศษ เขตการแข่งขันที่ 7 สมุทรสาคร
2 นางสาวขนิษฐา บุญหาร เขตการแข่งขันที่ 7 สมุทรสาคร
3 นางสาวจันทร์ธิรา ขยันดี เขตการแข่งขันที่ 7 สมุทรสาคร
4 นางสาวจิราวรรณ ลำกลาง เขตการแข่งขันที่ 7 สมุทรสาคร
5 นางสาวธัญชนก ดิษฐเจริญ เขตการแข่งขันที่ 7 สมุทรสาคร
6 นางสาวพราวนภางค์ สว่างอารมย์ เขตการแข่งขันที่ 7 สมุทรสาคร
7 นางสาวภัทรบุญ คงประทีป เขตการแข่งขันที่ 7 สมุทรสาคร
8 นางสาวลักษณ์สุดา สุวรรณา เขตการแข่งขันที่ 7 สมุทรสาคร
9 นางสาวศรัญญา ใหม่เทวิน เขตการแข่งขันที่ 7 สมุทรสาคร
10 นางสาวศิยพร เมฆวัน เขตการแข่งขันที่ 7 สมุทรสาคร
11 นางสาวศิรินันท์ กิจโอสถ เขตการแข่งขันที่ 7 สมุทรสาคร
12 นางสาวสุธัญญา ลำเพ็ง เขตการแข่งขันที่ 7 สมุทรสาคร
13 นางสาวสุวภัทร ศรีพินิจภัทร เขตการแข่งขันที่ 7 สมุทรสาคร
14 นางสาวสไบทอง ทรัพย์แก้ว เขตการแข่งขันที่ 7 สมุทรสาคร
15 นางสาวอติพร เอี่ยมเผ่าจีน เขตการแข่งขันที่ 7 สมุทรสาคร
16 นางสาวอภิญญา ฤทธิ์เติม เขตการแข่งขันที่ 7 สมุทรสาคร

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330