รายการ ฟุตบอล ทีมชาย คู่ที่ 2 สายที่ B คู่ที่ 2 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11:00 น.
   สนาม กกท.อุดรธานี / ม.การกีฬาแห่งชาติ
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นายก้องศักดิ์ สิทธิตา เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
2 นายชาญวิชญ์ ตาคำมา เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
3 นายชาติตระการ กันทะติ๊บ เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
4 นายชุติวัต คะปานา เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
5 นายณัฐพงศ์ แสงแก้ว เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
6 นายทัดธวัฒน์ เทพวงศ์ เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
7 นายธนธรณ์ กิ้งคำปา เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
8 นายธนภัทร เนาว์โนนทอง เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
9 นายนิรันดร์ แก้วบุญตัน เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
10 นายพลพล พิลึก เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
11 นายมณฑล วรวาส เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
12 นายวีระยุทธ ธรรมสอน เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
13 นายศดานนท์ ใจสักเสริญ เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
14 นายศภเวช รัตนศิริ เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
15 นายสิรดนัย แสงงาม เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
16 นายอธิการ พาซู เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
17 นายอภิชิต แสนระแหง เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
18 นายอมรเทพ เมืองดี เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
19 นายเอกรัตน์ ปัญญาเรือง เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
20 บัณณวิชญ์ เพิ่มผล เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
21 พุฒิพงศ์ พานประทีป เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
1 กฤษณะ ศรีเพ็ชร เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
2 กฤษดา ศรีเพ็ชร เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
3 กิตติกร จันทร์แก้ว เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
4 ณัฐสันต์ ปักการะโณ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
5 ธนันดร เตียนพลกรัง เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
6 ธนา อิซอ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
7 ธีรพล แสงเดช เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
8 นายธราธิป มุกดา เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
9 นิติบดินทร์ มะคต เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
10 ปริญญา สุริยะ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
11 ปิยวัฒน์ บรรณารักษ์ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
12 ผดุงเกียรติ อาจคิดการ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
13 พชรดนัย เขตต์ปรุ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
14 ภราดร ระเบียบ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
15 ศุภพล สุทธิศักดิ์ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
16 สราวุธ นิลพันธ์ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
17 หริญภุญไชย ติ๊บขัน เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
18 อธิวัฒน์ หะหมาน เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330