รายการ ฟุตซอล ทีมชาย คู่ที่ 2 สายที่ B คู่ที่ 2 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11:00 น.
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 กิตติธัช เอื้อสามาลย์ เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
2 จิราวัฒน์ เหล่าสวัสดิ์ เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
3 ณัฐดนัย สุขขา เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
4 ณัฐนนท์ จูงงาม เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
5 ณัฐนันท์ จูงงาม เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
6 ทรงพล ศรีวะสุทธิ์ เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
7 ทินภัทร บุตรา เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
8 นารา ไชยพิมพา เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
9 ภัคพล กาศรี เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
10 ภานุพงศ์ แสงบุญมี เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
11 ภิญโญ โคเวียง เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
12 ภูมิทัตน์ สุดหอม เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
13 สถิตย์ พันเลิศ เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
14 อัครเดช เตือนขุนทด เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
15 เทวฤทธิ์ คำลอย เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
1 นาบปณต โสะแหละ เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
2 นายกิตติศักด์ พรหมเอียด เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
3 นายณัฐวุฒิ ยอดซ้าย เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
4 นายธนพัฒน์ ขุนฤทธิ์ เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
5 นายธราวุธ ทองยัง เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
6 นายนพดล บิลอาสัน เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
7 นายนันธพงศ์ จุลเจริญ เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
8 นายพัทธนธร ไชยอารีย์ เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
9 นายมัสซูรี หนะโน เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
10 นายมานิต ขุนทอง เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
11 นายสมบูรณ์ งามพุ่มเงิน เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
12 นายอภิชัย สุวรรณกาญจน์ เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
13 นายอภิรักษ์ บัวนาค เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
14 นายเอกสิทธิ์ สะลีหมีน เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330