รายการ แฮนด์บอล ทีมหญิง คู่ที่ 3 สายที่ C คู่ที่ 3 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11:00 น.
   โดมฟุตซอล ม.การกีฬา
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 กรชา กันเพ็ง เขตการแข่งขันที่ 3 ศรีสะเกษ
2 กิ่งลภา พรมสุภะ เขตการแข่งขันที่ 3 ศรีสะเกษ
3 ณัฐรัตน์ เหลืองอ่อน เขตการแข่งขันที่ 3 ศรีสะเกษ
4 ณิชาดา วชิมาเภท เขตการแข่งขันที่ 3 ศรีสะเกษ
5 นมทกาญจน์ สีบัว เขตการแข่งขันที่ 3 ศรีสะเกษ
6 ปทุมรัตน์ รัตนะวัน เขตการแข่งขันที่ 3 ศรีสะเกษ
7 พัชระมัย เลาพิลา เขตการแข่งขันที่ 3 ศรีสะเกษ
8 พิกุล ระยับศรี เขตการแข่งขันที่ 3 ศรีสะเกษ
9 มนทกานต์ กล่อมจิตร เขตการแข่งขันที่ 3 ศรีสะเกษ
10 วรรณา บุตรจันทร์ เขตการแข่งขันที่ 3 ศรีสะเกษ
11 ศศิวิมล ทาสีดา เขตการแข่งขันที่ 3 ศรีสะเกษ
12 ศิรินภา นีระพันธ์ เขตการแข่งขันที่ 3 ศรีสะเกษ
13 สายน้ำ จำปาทอง เขตการแข่งขันที่ 3 ศรีสะเกษ
14 หนึ่งฤดี คนที เขตการแข่งขันที่ 3 ศรีสะเกษ
15 เปี่ยมปิติพร ทรงศรีสวัสดิ์ เขตการแข่งขันที่ 3 ศรีสะเกษ
16 เพชรา ไกรวิเศษ เขตการแข่งขันที่ 3 ศรีสะเกษ
1 นางสาวณีรนุช ตะกุ เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
2 นางสาวบุญธิชา ทองปั้น เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
3 นางสาวพรรณษา พงษ์สุวรรณ เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
4 นางสาวพลอยวรินทร์ จันทร์ไทย เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
5 นางสาวสิริลาวัลย์ จันทรัก เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
6 นางสาวอริสา สุวรรณ์ เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
7 นางสาวอัญธิฌา หลวงอินตา เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
8 เด็กหญิงขนิษฐา ใจยา เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
9 เด็กหญิงขัตติยา พัจนา เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
10 เด็กหญิงทิฆัมพร บุญยวง เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
11 เด็กหญิงนัฐธิดา ธิวงษา เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
12 เด็กหญิงนุชวรา เวียงเงิน เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
13 เด็กหญิงพรพิมล แย้มศิลป์ เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
14 เด็กหญิงเทพนารี จุตตะโน เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
15 เด็กหญิงเยาวภา เสมเต่า เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330