รายการ วอลเลย์บอล ทีมหญิง คู่ที่ 3 สายที่ D คู่ที่ 3 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11:00 น.
   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นางสาวชมพูนุท ชุมวงค์ เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
2 นางสาวทัดดาว การวิทยี เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
3 นางสาวธัญรดา หอกุล เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
4 นางสาวธีรนันต์ ทองพึ่งสุข เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
5 นางสาวนฤมล สายวรณ์ เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
6 นางสาวน้ำทิพย์ มะตะบอง เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
7 นางสาวพิชญาพร สมใจเพ็ง เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
8 นางสาววทันยา พิมพ์เสนา เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
9 นางสาววรรษชล คงไชย เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
10 นางสาวศลิษา มาสนุพงษ์ เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
11 นางสาวอรอนงค์ ขยันสะการ เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
12 นางสาวเกวลิน สุวรรณวงศ์ เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
1 จิราพร แสงสิงห์ เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
2 นัชชานันท์ โมรา เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
3 บุญญารัตน์ หอมสมทรัพย์ เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
4 ปาจรีย์ มณีศรี เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
5 ปานชีวา สิงห์เสนา เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
6 รุ่งฤทัย แสงสาคร เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
7 วิภาวี วิไลมงคล เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
8 ศดานันท์ พันธ์โต เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง
9 สุธิดา คำน้อย เขตการแข่งขันที่ 1 อ่างทอง

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330