รายการ เซปักตะกร้อ คู่หญิง คู่ที่ 6 คู่ที่ 6 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10:30 น.
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ด.ญ.ธนัชพร สุวรรณเหลา เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
2 ด.ญ.สุวรรณา เพ็ชรสมร เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
3 ด.ญ.เกวลิน ชูคำ เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
1 ฉวีวรรณ คล่องดี เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
2 พิมพิรา ชาดา เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
3 อนุสรา แก้วพรม เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330