รายการ เซปักตะกร้อ คู่หญิง คู่ที่ 5 คู่ที่ 5 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10:30 น.
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ณัชชา ลอยบรรณฑิตย์ เขตการแข่งขันที่ 1 ชัยนาท
2 หนึ่งฤทัย สุขแจ่ม เขตการแข่งขันที่ 1 ชัยนาท
3 ไพลิน หนุนกลาง เขตการแข่งขันที่ 1 ชัยนาท
1 กรรณิการ์ แสนวงษ์ไชยา เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
2 รัชนก ขันแข็ง เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
3 สุชาวดี แวงวรรณ เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330