รายการ รักบี้ฟุตบอล 15 คน คู่ที่ 2 สายที่ B คู่ที่ 2 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10:30 น.
   กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นายกฤษอนันท์ กองนาคู เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
2 นายขวัญแก้ว สินธุไสย เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
3 นายญาโนทัย มิลวงศ์ เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
4 นายณัฐดนัย ทองดี เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
5 นายธนชาติ มณีเนตร เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
6 นายธนพัฒน์ พุทธรัตน์ เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
7 นายนัฐธิพล นาคสุวรรณ เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
8 นายนาวินภพ สนอุทา เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
9 นายปณิธาน นาชัยบุญ เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
10 นายพนธกร วงค์ท้าว เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
11 นายพัฒนนันท์ ศรีธาตุ เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
12 นายพีรวิชญ์ พราหมณ์น้อย เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
13 นายพีระธาดา บุญทวี เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
14 นายภัทรพล เนตรวงค์อินทร์ เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
15 นายอดิวิชญ์ อันทะสาร เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
16 นายอภิสิทธิ์ แฮททาเวย์ เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
17 เด็กชายคณุตม์ ผลถวิล เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
18 เด็กชายธนภัทร มณีเนตร เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
19 เด็กชายธนศักดิ์ น้อยทะรงค์ เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
20 เด็กชายนนทกร พรมภักดี เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
21 เด็กชายปุณณภพ แสนโสม เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
22 เด็กชายพงศธร โสมาบุตร เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
23 เด็กชายวรภัทรพงษ์ จันทร์พิมพา เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
24 เด็กชายวัชรินทร์ มีหนองใหญ่ เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
25 เด็กชายวิริยะ รัชชุศิริ เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
26 เด็กชายอภินันท์ ศรีธาตุ เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
1 กัมปนาถ ยุสุบ เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
2 กีรติ ทวีทอง เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
3 ฐานะศักดิ์ พันธุ์ทอง เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
4 ณัฏฐวรรธน์ สุตเมือง เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
5 ณัฐภูมิ สิทธิสาร เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
6 ทรงวุฒิ ส่งศรี เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
7 ทินกร สังข์แก้ว เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
8 ธนธัช รักมาก เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
9 ธนวัฒน์ แก้วอิ่ม เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
10 ธีรภัทร บุญพิทักษ์ เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
11 นรทัศน์ เหล็กมี เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
12 ภัทรดนัย รอดโพธิ์ทอง เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
13 ภูริเดช เดชประสิทธิ์ เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
14 รชตะ เหล็กเพ็ชร เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
15 วรากร ทศวารี เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
16 วรินทร นกหมุด เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
17 วีระพล เพชรฤทธิ์ เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
18 ศตนันทน์ ศรีทองสุข เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
19 สหชาติ สระถึง เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
20 สิทติพงศ์ ตั้นต้อง เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
21 สิทธินนท์ ลิ่มทอง เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
22 อธิษฐ์ บุญพาฤทธิ์ เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
23 อนิรุทธิ์ ถิ่นปกาสัย เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่
24 อมรบดี จันทร์แก้ว เขตการแข่งขันที่ 8 กระบี่

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330