รายการ บาสเกตบอล ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ที่ 2 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10:20 น.
   โรงยิมส์ ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 กฤตินันท์ ตันตระกูล เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
2 จีระศักดิ์ สุขพรหมา เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
3 ชนก์ลิขิต บุญชุ่ม เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
4 ธนธรณ์ เหล่าสูงเนิน เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
5 ธนากร ผ่านสำแดง เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
6 บูรพา สุขศรี เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
7 พงศ์ภักดิ์ ทิวะทรัพย์ เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
8 พันธการณ์ แก้วเสน่หา เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
9 ภัทรพล แก้วเจริญ เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
10 ศุภมงคล โสดาคำแสน เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
11 อัศวิน ตุ้มมี เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
12 ไกรฤกษ์ สรวงศิริ เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
1 นายจิรพงษ์ ไหลสงวนงาม เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
2 นายจิรศักดิ์ ทองดี เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
3 นายชลิต รัตนวิเศษศรี เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
4 นายณุชาณัฎฐ์ สุธีไพบูลย์ เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
5 นายธนภูมิ สุวรรณเรืองศรี เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
6 นายนนทกานต์ ทับทอง เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
7 นายนนทพัฒน์ คล้ายวัน เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
8 นายนนทวัฒน์ ทองคำสุก เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
9 นายนนทวัฒน์ แสนคำ เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
10 นายนิโคล่า ฟรังโก้ เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
11 นายปิยวัฒน์ พุ่มเหล็ง เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
12 นายพัฒนพงษ์ เข็มเงิน เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330