รายการ เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง คู่ที่ 4 คู่ที่ 4 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:45 น.
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 กมลทิพย์ ศรีธาตุ เขตการแข่งขันที่ 3 อุบลราชธานี
2 นางสาวระพีภรณ์ มุกดาหาร เขตการแข่งขันที่ 3 อุบลราชธานี
3 รินฤดี โพธิ์สม เขตการแข่งขันที่ 3 อุบลราชธานี
4 ศิริกัญญา หมื่นแสน เขตการแข่งขันที่ 3 อุบลราชธานี
5 อมรพันธ์ แสงกล้า เขตการแข่งขันที่ 3 อุบลราชธานี
1 ด.ญ.วรรณวรางค์ ทองสงฆ์ เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
2 น.ส.วชิราภรณ์ เอกบุตร เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
3 น.ส.วิมาลา ประวิโน เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
4 น.ส.อัจจิมา ลุทัน เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี
5 น.ส.ไอริณ สืบธรรม เขตการแข่งขันที่ 7 ราชบุรี

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330