รายการ เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง คู่ที่ 3 คู่ที่ 3 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:45 น.
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ปาริชาติ นามศิริ เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
2 สุกัญญา สังฆมณี เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
3 สไบทอง ชนะสะแบง เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
4 อรณิชา จิตรแสวง เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
5 เยาวลักษณ์ พวงศรี เขตการแข่งขันที่ 3 ร้อยเอ็ด
1 กนกพร อนันตทรัพย์ เขตการแข่งขันที่ 6 นครสวรรค์
2 กัลยรัตน์ บูรณพันธ์ เขตการแข่งขันที่ 6 นครสวรรค์
3 ฐิตารีย์ วันคำ เขตการแข่งขันที่ 6 นครสวรรค์
4 สริตา สินแดง เขตการแข่งขันที่ 6 นครสวรรค์
5 ณัฐกฤตา นาคสิงห์ เขตการแข่งขันที่ 6 อุตรดิตถ์

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330