รายการ ฟุตซอล ทีมหญิง คู่ที่ 1 สายที่ A คู่ที่ 1 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น.
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นางสาวกานต์สิรี พรหมทา เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
2 นางสาวชนกานต์ ท้าวคุณ เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
3 นางสาวณัฐริกา เสียงหวาน เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
4 นางสาวณิชาภัทร จันทร์ตัน เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
5 นางสาวปนัดดา ไม้ยาง เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
6 นางสาววรัญรัตน์ รักษาศรี เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
7 เด็กหญิงชญาดา กันธิยะ เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
8 เด็กหญิงชมพูนุช ทองคำเหลือง เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
9 เด็กหญิงณัฐณิชา มะณี เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
10 เด็กหญิงปรานปรียา สุยะราช เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
11 เด็กหญิงพรนิธิภา ใจเครือคำ เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
12 เด็กหญิงรุ่งทิวา อินทนนท์ เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
13 เด็กหญิงอรกัญญา มาภิวงศ์ เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
14 เด็กหญิงอรนิชา ชูชัยมงคล เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
15 เด็กหญิงอัญชลิสา สุทธินะ เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่
1 นางสาวกนกวรรณ เพียรทอง เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
2 นางสาวกรชนก เลิศปิยะ เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
3 นางสาวชณิกา จันทร์ดี เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
4 นางสาวธัญชนก พาหะ เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
5 นางสาวนันทกา วงษา เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
6 นางสาวบงกชกร กาญจนา เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
7 นางสาวรสิตา เปี้ยะภิรมย์ เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
8 นางสาวหทัยภัทร เพิ่มเติม เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
9 นางสาวหนึ่งฤทัย ชาวพะลาน เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
10 นางสาวหนึ่งฤทัย สรหงษ์ เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
11 นางสาวอริษศรา เคียงประคอง เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
12 นางสาวแพรพลอย หัวใจเพ็ชร เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
13 เด็กหญิงปวีณา สมรูปดี เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี
14 เด็กหญิงลลิดา ฉิมพะบุตร เขตการแข่งขันที่ 7 สุพรรณบุรี

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330