รายการ แฮนด์บอล ทีมหญิง คู่ที่ 2 สายที่ B คู่ที่ 2 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น.
   โดมฟุตซอล ม.การกีฬา
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 จรรยาพร ชอบระเบียบ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
2 ชลธิชา คำเนตร เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
3 ญาณภา อภิรมย์ภิญโญ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
4 ธันยา ห่างกลาง เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
5 พลอยสวย เดินริบรัมย์ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
6 ฤชุดา สมสุวรรณ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
7 ศรัณยา แซ่ตั้ง เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
8 สมฤดี เพ็ชรทองคำ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
9 หทัยพร บุญยืน เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
10 อชิรญาณ์ บุญเอนก เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
11 อังคนา วงศาสนธ์ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
12 อารีรัตน์ หลวงพิบูรณ์ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
13 อินทิรา โรมจุมจัง เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
14 เกษราภรณ์ มูลจันทร์ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
15 เบญญาภา วงศ์สะอาด เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
16 ไปรยา เปรมสมิติ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
1 นางสาวธัญญารัตน์ ใยพงษ์ เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
2 นางสาววลัยรัตน์ ภูดี เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
3 นางสาวศศิกานต์ พัฒนจันทร์ เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
4 นางสาวอรัญญา หาวิลี เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
5 เด็กหญิงจันทรธิมา มูลประสาร เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
6 เด็กหญิงจิตตา ละราคี เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
7 เด็กหญิงจุธาวัลย์ ก๋าน้ำ เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
8 เด็กหญิงพัทธวรรณ เคนท้าว เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
9 เด็กหญิงวนิดา ไชยขันธุ์ เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
10 เด็กหญิงศิรสิทธิ์ วรสาร เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์
11 เด็กหญิงสุภาพิชญ์ วันดี เขตการแข่งขันที่ 4 กาฬสินธุ์

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330