รายการ วอลเลย์บอล ทีมชาย คู่ที่ 2 สายที่ C คู่ที่ 2 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น.
   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นายกาจพล บังเพชร เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
2 นายณัฐนันท์ จันทร์เมือง เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
3 นายธนวัฒน์ บุญน้อย เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
4 นายนันทวัฒน์ หมานเส้ง เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
5 นายปิยวุฒิ ขุนปริง เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
6 นายภาณุวัฒน์ จางจิตร เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
7 นายราชิต หนิหมาน เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
8 นายรินทร คำชู เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
9 นายวรวุฒ ทวีชัย เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
10 นายสิรวิชญ์ พุทธพงศ์ เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
11 นายอนุชา เมือแก้ว เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
12 นายอัครชัย ชินวงค์ เขตการแข่งขันที่ 9 สงขลา
1 ชูศักดิ์ ภูมิอ่อน เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
2 ธนัช ศิวนาถภูธน เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
3 ธนัสถ์ บำรงภักดี เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
4 นาย จักรกฤษณ์ จันทร์ไตร เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
5 นาย อดิเทพ แก้วพรหม เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
6 ปองพล จันภิรมย์ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
7 ปิยะ ควบพิมาย เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
8 พลกฤต สาชิต เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
9 รัชพล แสงษา เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
10 อโณทัย วันนา เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330