รายการ ฟุตบอล ทีมหญิง คู่ที่ 1 สายที่ A คู่ที่ 1 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   สนาม กกท.อุดรธานี / ม.การกีฬาแห่งชาติ
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ขวัญจิรา งอกวงค์ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
2 ขวัญจิรา พรหมจันทร์ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
3 จันทรภรณ์ วิเศษวรรณ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
4 ฉัตรญา ประทุมกุล เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
5 ณัฐนิชา ภูชะหาร เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
6 ดารารัตน์ พงศักดิ์ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
7 ตริตาภรณ์ ศรีนนท์ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
8 ทิชานันท์ สดชื่น เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
9 ธนัทภัทร บุ้งทอง เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
10 ธาดารัตน์ ไทยทรงธรรม เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
11 ธิติมา แดงนา เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
12 พรนภา อุ่นสา เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
13 พลอยชมพู สมนึก เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
14 ภัครมาส กิจโม้มา เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
15 วิชุดา ขวากุดแข้ เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
16 วิลาสินี นาคทัด เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
17 ศรัญญา ลามี เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
18 ศศิธร ดีมา เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
19 ศิริวรรณ ศรีมงคล เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
20 สุวรรณหงษ์ กุลโคตร เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
21 อมราวดี ภูเขา เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
22 อรอุมา หมู่หมื่นศรี เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
23 อริสรา วิชัย เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
24 เกสรา สอดศรี เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
25 เฟื่องลดา ดาเพ็ง เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น
1 กรกนก ทองเกิด เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
2 กรรษมา เจะดะ เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
3 จณิษา ชื่่นอารมณ์ เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
4 จิรภาพร ดำหาย เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
5 ชฏานุช ตันติภาธร เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
6 ณัฐชยา ชี้แก้ว เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
7 ตรีสรา เกตกาญจน์ เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
8 นฤพร แก้วคูณ เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
9 นวลอนงค์ หมื่นศรี เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
10 ปรียากร วรศรี เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
11 ฟ้าสว่าง เกตุแก้ว เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
12 รวิสรา พืชผล เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
13 สิริมาส เทพหนู เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
14 สุดารัตน์ สำหนาว เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
15 สุภาวดี คีรีวงค์ เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
16 อทิตยา ทองหีด เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
17 อริษา ไกรนรา เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
18 อัยดา เปี่ยมยา เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330