รายการ ฟุตบอล ทีมชาย คู่ที่ 1 สายที่ A คู่ที่ 1 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   สนาม กกท.อุดรธานี / ม.การกีฬาแห่งชาติ
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นายจักรรินทร์ บัวระคร เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
2 นายชลกร จันทร์แจ่มใส เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
3 นายชุติคม กลิ่นจำปาศรี เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
4 นายณัฐนันท์ แก่นธรรม เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
5 นายณัฐพงค์ ช้างพลี เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
6 นายทศวรรษ อุ่นกงราช เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
7 นายทัศน์ทัย ปรีชาวงศ์ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
8 นายธีรเกียรติ จันทรพรม เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
9 นายนิติศาสตร์ ชินทะวัน เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
10 นายนิพิฐพนธ์ แสงสุข เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
11 นายปภังกร ธนพรวงศกร เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
12 นายปริญญา กรีฉวี เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
13 นายปรุฬห์ฤทธิ์ สิงห์โนน เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
14 นายปัณณวัชร์ โชติจิรชัยธรณ์ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
15 นายพงศ์พล นนทะนำ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
16 นายพีรพัฒน์ ผาลีพัฒน์ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
17 นายมานพ กิตติพิรุฬห์ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
18 นายวงศกร การบรรจง เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
19 นายวุฒิชัย บุญรักษา เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
20 นายศุทธิกานต์ หอมขจร เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
21 นายอนันตยศ อินทรกำเหนิด เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
22 นายอภินันท์ อ่วมสอาด เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
23 นายอะห์มัดฟาติน ปอแซ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
24 นายเข็มทิศ เพ็ชรรัตน์ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
25 ภูรีภัทร พงศธรธีรา เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
1 นายกฤตนัย ชลชี เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
2 นายชัชพงศ์ หวานเสนาะ เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
3 นายชิติพัทธ์ แก้วยศ เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
4 นายชินาธิป พร้อมทอง เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
5 นายณครินทร์ เดชหามาตย์ เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
6 นายทวีพงษ์ วงศ์กาไสย เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
7 นายทิชานนท์ แจกเกาะ เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
8 นายธนวินท์ เกิดสำอางค์ เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
9 นายธนโชติ ซ้อนศรี เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
10 นายธัญวรัตน์ โพธิ์เปี้ยศรี เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
11 นายนวพล สอนคำ เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
12 นายปกรณ์ วัตไธสง เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
13 นายปริญญา ขัติยะ เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
14 นายพลณฤต สุดตา เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
15 นายพีรพงษ์ วัจนพยนต์ เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
16 นายพีรพัฒน์ คำแพง เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
17 นายวัชรินทร์ พินัยรัมย์ เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
18 นายวัชรเคนทร์ ผสมศรี เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
19 นายวัฒนพงษ์ หงษ์เวียงจันทร์ เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
20 นายศาสตรา รัตน์ลงเมือง เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
21 นายศุภกร สรสิทธิ์ เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
22 นายสุพจน์ บัวไร่ขิง เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
23 นายอภิภู จันทวงษ์ เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
24 นายอภิรักษ์ สวนกัน เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
25 นายเจษฎากร ปัญญากุล เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330