รายการ บาสเกตบอล ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ที่ 1 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   โรงยิมส์ ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 กมลวรรณ พุธเจริญ เขตการแข่งขันที่ 4 สกลนคร
2 จณิสตา รักษษ เขตการแข่งขันที่ 4 สกลนคร
3 จุฑามาศ บุญธรรม เขตการแข่งขันที่ 4 สกลนคร
4 ชลชิรา ศริอินทร์ เขตการแข่งขันที่ 4 สกลนคร
5 พิมพ์จันทร์ หะติ่ง เขตการแข่งขันที่ 4 สกลนคร
6 พีรยากร วงศ์เพียรกิจ เขตการแข่งขันที่ 4 สกลนคร
7 ภิญญา น้อยอินทร์ศรี เขตการแข่งขันที่ 4 สกลนคร
8 วิภาดา บรรไพร เขตการแข่งขันที่ 4 สกลนคร
9 ศรัญญา จันทพรม เขตการแข่งขันที่ 4 สกลนคร
10 ศลิษา นาลือวัน เขตการแข่งขันที่ 4 สกลนคร
11 ศิวนาถ ดาวงษา เขตการแข่งขันที่ 4 สกลนคร
12 หนึ่งฤทัย เปลี่ยนบำรุง เขตการแข่งขันที่ 4 สกลนคร
13 อินทิรา ศิริบูรณ์ เขตการแข่งขันที่ 4 สกลนคร
14 เจริญศรี สิทธิฤทธิ์ เขตการแข่งขันที่ 4 สกลนคร
1 ณัฐกานต์ ผาสุข เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
2 ณิชากร สุ่มมาตร เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
3 ธราธิป บุญช่วย เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
4 นิภาพร ฤกษ์ดี เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
5 พิมพ์ลภัส วังคะฮาด เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
6 รุธิรา แก้วอาษา เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
7 วรรณพล บุญอภัย เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
8 ศิริกัญญา แสงจันทร์ เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
9 ศิริดี ลาทอน เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
10 ศิริลักษณ์ แสนสวาท เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
11 อาทิญา บำรุง เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี
12 เอวิตรา หนูชูแก้ว เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330