รายการ เทควันโด ฟลายเวท หญิง น้ำหนัก 42 กก. - 44 ก.ก. คู่ที่ 6 คู่ที่ 6 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   มณฑาทิพย์ฮอลล์ UD town (ส่วนหน้า)
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นางสาวศุภรัตน์ ทูลเกียรติวัฒนา เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
1 ธนันญา เสถียรนาม เขตการแข่งขันที่ 4 ขอนแก่น

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330