รายการ เทควันโด ฟินเวท หญิง น้ำหนักไม่เกิน 42 ก.ก. คู่ที่ 11 คู่ที่ 11 รอบก่อนรองชนะเลิศ
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   มณฑาทิพย์ฮอลล์ UD town (ส่วนหน้า)
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 เด็กหญิงวชิรภัทร์ อยู่ศิริ เขตการแข่งขันที่ 3 บุรีรัมย์
1 กันย์สุดา สายสุทธิ์ เขตการแข่งขันที่ 7 ประจวบคีรีขันธ์

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330