รายการ เทควันโด ฟินเวท ชาย น้ำหนักไม่เกิน 45 ก.ก. คู่ที่ 2 คู่ที่ 2 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   มณฑาทิพย์ฮอลล์ UD town (ส่วนหน้า)
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ปกรณ์ ละออเอี่ยม เขตการแข่งขันที่ 3 อุบลราชธานี
1 นายวรัญญ วรรัตน์วิเศษไตร เขตการแข่งขันที่ 5 เชียงใหม่

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330