รายการ วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง คู่ที่ 1 สายที่ A คู่ที่ 1 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   สนามชายหาด ม.การกีฬา
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 จุฑามาศ สังข์ยัง เขตการแข่งขันที่ 7 กาญจนบุรี
2 ชนินทร์พร หมื่นผัด เขตการแข่งขันที่ 7 กาญจนบุรี
1 นางสาวพรวลัย คนฑา เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง
2 นางสาวศิริพร อุตสาหะ เขตการแข่งขันที่ 2 ระยอง

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330