รายการ เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง คู่ที่ 2 คู่ที่ 2 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นางสาวกมลลักษณ์ ราชสมจิตร เขตการแข่งขันที่ 2 ชลบุรี
2 นางสาวนฤมล ภูสามารถ เขตการแข่งขันที่ 2 ชลบุรี
3 นางสาววารุณี ปิงใจ เขตการแข่งขันที่ 2 ชลบุรี
4 นางสาวสุกัญญา ประลาธิตัง เขตการแข่งขันที่ 2 ชลบุรี
5 นางสาวสุกัญญา ภาวะรัตน์ เขตการแข่งขันที่ 2 ชลบุรี
1 จีรนันท์ ธรรมศิล เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
2 จุติพร ปัญญาที เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
3 ศรัญญา เหล่ามะโฮง เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
4 สุนิดา ม่วงใหญ่ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
5 องศา เอี่ยมอยู่ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330