รายการ เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง คู่ที่ 1 คู่ที่ 1 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 ด.ญ.ศิริพร ทองธวัช เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
2 น.ส.ภัทรชาวดี พัฒนมาศ เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
3 นางสาวชลมาศ ทรคล เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
4 นางสาวปรียานุช จงบวกกลาง เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
5 นางสาวสวิตตา เลือดทหาร เขตการแข่งขันที่ 1 นนทบุรี
1 จิราวรรณ โพธิ์ทอง เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
2 บุณฑริก ชูชัย เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
3 สวรส ไชยแพทย์ เขตการแข่งขันที่ 8 นครศรีธรรมราช
4 ธารารัตน์ รัตนมนตรี เขตการแข่งขันที่ 8 ภูเก็ต
5 เปมิกา สุวรรณสะอาด เขตการแข่งขันที่ 8 ภูเก็ต

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330