รายการ รักบี้ฟุตบอล 15 คน คู่ที่ 1 สายที่ A คู่ที่ 1 รอบแรก
   วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
   กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13
รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ นักกีฬา สังกัด
1 นายกิจติมณศักดิ์ จงสูงเนิน เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
2 นายกิตติภูมิ สำราญรมย์ เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
3 นายกีรติ ร่าเริงยิ่ง เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
4 นายคมชาญ มีเจริญ เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
5 นายจิตรกร บุญดีเจริญยิ่ง เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
6 นายจิรวัฒน์ คำไทย เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
7 นายจีรศักดิ์ ทราสารวัตร เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
8 นายฉัตรบดี สายลุน เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
9 นายชนาธิป ทองพินิจ เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
10 นายญาณวุฒิ ดอกจันทร์ เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
11 นายณัฐเดช หุ่นสำราญ เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
12 นายธวัชชัย เฉียบแหลม เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
13 นายธีรภัทร์ เอาวิริยะกุล เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
14 นายพศวีร์ เนริกูล เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
15 นายพัธนันท์ จรัสใส เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
16 นายภัทรพงษ์ นามสว่าง เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
17 นายภานุวัฒน์ ทะเลดอน เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
18 นายวิศรุต ศาลางาม เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
19 นายวุฒิภัทร ชูโฉม เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
20 นายศิรสิทธิ์ ดุจจานุทัศน์ เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
21 นายศิริศักดิ์ ผลเกิด เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
22 นายศุภณัฐ ดีสม เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
23 นายอัมรินทร์ ภางาม เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
24 นายโมไรโน กล้าแรง เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
25 เด็กชายศุภกร กองสนั่น เขตการแข่งขันที่ 3 สุรินทร์
1 กฤศ สารพันธ์ เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
2 กสิณพจน์ สุขุมกาญจนะ เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
3 กันตินันท์ บุตรยิ่ง เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
4 ณัฐพัชร์ สังข์สุทธิ์ เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
5 ณัฐวัฒน์ มุสิจรูญพงศ์ เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
6 ณัฐวุฒิ สมสังข์ เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
7 ดรัณภพ พูลเพิ่ม เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
8 ธนากร ครูเกษตร เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
9 ธีร์ธวัช วัฒนไกร เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
10 ปัณณวิชญ์ สำเนียง เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
11 ป้องไท เปลี่ยนรังษี เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
12 พงศธร กินรมย์ เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
13 พงศธร สุวพานิชย์ เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
14 พลสรรค์ แพทย์รัตน์ เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
15 พัสกร แป้งใส เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
16 พีระพงศ์ สุขประเสริฐ เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
17 ภูมิรพี คงชุ่ม เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
18 รัชชานนท์ จิตต์ภาวนาสกุล เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
19 รเมศ สังข์ไทย เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
20 วายุ ไม้มงคล เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
21 ศิรสิทธิ์ แก้วเขียวสนิท เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
22 สิปกรณ์ พงศ์พานิช เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
23 สิรสพล ใจบุญ เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
24 สุบัณฑิต จิตเพียรธรรม เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
25 สุภวิชญ์ ไชยยงค์ เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม
26 เพ็ชรอาชา โพธิ์เทศ เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม

What's this about?

กรมพลศึกษา Department of Physical Education กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330